Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władzę rodzicielską można ograniczyć na skutek wniosku do sądu złożonego przez jednego z rodziców lub z urzędu na wniosek np. pedagoga szkolnego. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może również złożyć każda osoba posiadająca uzasadnioną wiedzę na temat zaniedbań jednego lub obu rodziców. Wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego w miejscu zamieszkania dziecka. Powinien on zawierać miejscowość, datę, oznaczenie i adres sądu, imię i nazwisko wnioskodawcy, imię i nazwisko uczestników postępowania, żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej, uzasadnienie wniosku, załączenie aktu urodzenia dzieci, załączenie aktu małżeństwa – jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim – powołanie świadków lub inne dowody na poparcie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu wniosku.

Wniosek będzie rozstrzygany przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Sąd przy podejmowaniu decyzji będzie brał pod uwagę zeznania świadków, opinię psychologa dziecięcego oraz wysłucha dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy oraz stopień dojrzałości na to pozwala. Należy zaznaczyć, iż od wyroku sądu przysługuje apelacja, którą należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku.

Przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska jest ograniczana z różnych przyczyn – zaniedbania obowiązków wychowawczych, stosowania przemocy psychicznej i fizycznej, wyjazdu rodzica za granicę i pozostawienia dziecka bez opieki, zaniedbania rozwoju dziecka lub braku zainteresowania nim.

W jaki sposób sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Przede wszystkim sąd może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania jak np. praca z asystentem rodziny , realizowanie różnego rodzaju form pracy z rodziną, skierowanie rodziny do specjalisty zajmującego się terapią rodzinną lub skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego, z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu kontroli przestrzegania owych zobowiązań. Sąd może również określić jakich decyzji rodzice nie mogą podejmować bez zezwolenia sądu. Sądowi przysługuje prawo poddania władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora lub umieszczenie małoletniego w organizacji, czy też instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dzieckiem. Wskutek decyzji sądu małoletni może również zostać umieszczony w rodzinie zastępczej, domu dziecka, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, jeżeli tego wymaga. Należy pamiętać, że wyrok sądu nie jest nieodwracalny – władzę rodzicielską można przywrócić, jeśli dobro dziecka za tym przemawia.