Adwokat Kraków Rozwód

Rozwodowi często towarzyszą silne emocje. Zakończenie małżeństwa to dla partnerów sytuacja, w której trudno się odnaleźć, a konieczność stawienia się w sądzie dodatkowo potęguje strach i obawy przed przyszłością. Z pomocą przychodzi Kancelaria Adwokacka Marcina Lisickiego w Krakowie oferująca Państwu profesjonalną pomoc w sprawnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej, która nierzadko może okazać się postępowaniem dość skomplikowanym. Wykwalifikowany adwokat rozwodowy zadba o zakończenie zgodne z Państwa oczekiwaniami.

Rozwody – orzeczenie sądu okręgowego

W ramach rozwodu Sąd Okręgowy orzeka między innymi o kilku istotnych elementach związanych ze sprawami rodzinnymi małżonków. Dotyczy to władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, regulacji kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, określenia, z którym z rodziców będą one zamieszkiwały, obowiązku alimentacyjnego czy sposobu korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania po orzeczeniu rozwodu. Przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje na temat zakończenia małżeństwa.

Rozwód kraków

 

Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. Za tym terminem stoją trzy wspólnoty, które do tej pory łączyły małżonków. Jest to więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W momencie, gdy całkowicie i trwałe ustały oraz nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby świadczyć, że powrócą one między małżonkami, przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały. Co istotne, strona może wnieść, aby Sąd Okręgowy orzekł o winie wyłącznie jednego z partnerów. W przypadku, gdy sędzia przychyli się do żądania, drugi małżonek ma możliwość starania się po rozwodzie o otrzymanie alimentów od winnego małżonka.

Należy jednak pamiętać, że Sąd może uznać, że wina w rozkładzie pożycia leży po obu stronach, nawet jeśli w przypadku jednej ze stron jest ona nieporównywalnie mniejsza. Jakie zachowania mogą mieć na to wpływ? Przede wszystkim zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, alkoholizm i inne uzależnienia, agresja, odmowa pomocy, niewierność, bezpodstawne uchylenie się od obowiązku pracy czy nieporozumienie na tle seksualnym.Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy w trakcie sprawy rozwodowej reguluje kontakty i alimenty dotyczące wyłącznie dzieci małoletnich, kierując się przede wszystkim ich dobrem. Należy pamiętać, że jeśli ucierpi ono w wyniku zakończenia małżeństwa, nie można orzec o rozwodzie. Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy w trakcie sprawy rozwodowej reguluje kontakty i alimenty dotyczące wyłącznie dzieci małoletnich, kierując się przede wszystkim ich dobrem. Należy pamiętać, że jeśli ucierpi ono w wyniku zakończenia małżeństwa, nie można orzec o rozwodzie.

Piecza i władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

W trakcie postępowania strony mogą sporządzić i przedstawić odpowiednie porozumienie w wersji pisemnej, w którym został zawarty sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z małoletnimi po zakończeniu małżeństwa. Obejmuje ono ich wychowanie, troskę o środowisko materialne czy kierowanie. Jeśli ugoda będzie zgodna z interesem i dobrem dzieci, zostanie uwzględniona przez Sąd. Niestety w wielu przypadkach małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a tym samym regulacja kwestii związanych z pieczą i władzą rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi pozostaje w rękach Sądu. W takich sytuacjach może on przyznać prawo do wychowywania obu rodzicom. Wraz z nim pojawiają się jednak obowiązki – strony muszą opiekować się potomkiem z poszanowaniem jego godności, dbając jednocześnie nie tylko o samo dziecko, ale także jego majątek. W kwestiach istotnych dla małoletniego małżonkowie powinni rozstrzygać wspólnie. Jest to np. miejsce pobytu, wyjazd za granicę czy zmiana nazwiska.

Sąd może również zadecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, o ile nie zachodzą przesłanki do przyznania jej obu stronom lub całkowitego pozbawienia. W takich sytuacjach jeden z małżonków będzie mieć pełne prawo do decydowaniu o kwestiach związanych z miejscem pobytu dzieci, zasadami ich wychowania oraz czasu i miejsca widywania się z drugim rodzicem. Sprawuje on również pieczę nad ich majątkiem. W wyjątkowych sytuacjach Sąd ma prawo do pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednej lub dwóch stron.

Alimenty w wyroku rozwodowym

Alimenty w wyroku rozwodowym są jego nieodłącznym elementem. Co ważne, są one przyznawane na dzieci małoletnie. Sąd orzeka o wysokości kosztów, jakie jest zobowiązany ponosić każdy z rodziców na rzecz ich wychowania i utrzymania. Określając alimenty, bierze się pod uwagę nie tylko rzeczywisty dochód stron. Uwzględnione zostają także możliwości zarobkowe zobowiązanego na podstawie jego stanu zdrowia, wykształcenia i wieku. Jeśli któryś z rodziców chciałby, aby orzeczono o alimentach na rzecz dzieci pełnoletnich, co formalnie mimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności jest możliwe, powinien wystąpić do Sądu Rejonowego z osobnym powództwem, którego przedmiotem będą alimenty na rzecz dorosłego dziecka.

Warto pamiętać, że alimenty są przyznawane nie tylko na dzieci. W przypadku orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, druga strona może ubiegać się po zakończeniu rozwodu o orzeczenie alimentów od partnera winnego, nawet jeśli nie pozostaje w niedostatku.

Rozwody kraków

Elementy formalne pozwu rozwodowego

Właściwie przygotowany pozew rozwodowy, który musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach, powinien zawierać określone w Kodeksie postępowania cywilnego elementy. Są to:

oznaczenie Sądu Okręgowego (wskazanie miejscowości),
dane obu stron (imię, nazwisko, PESEL i miejsce zamieszkania),
oznaczenie, czyli tytuł: Pozew o rozwód,
określenie żądań i dowodów,
informacje na temat ewentualnych prób mediacji lub innych podjętych prób pozasądowego rozwiązania sporu,
czytelny podpis,
załączniki (skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia dzieci, jeśli strony je posiadają).

Nieodłącznym elementem formalnym pozwu rozwodowego jest wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego. Należy w nim określić, czy żądamy orzeczenia o winie jednego z małżonków, obu lub bez orzekania o winie. Jeśli partnerzy mają małoletnie dzieci, konieczne jest także dołączenie wniosku o rozstrzygnięciu o władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów oraz o zasądzenie alimentów w określonej wysokości. Wraz z pozwem należy również dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Kraków – Opłata za wniesienie sprawy rozwodowej do Sądu

Opłata za wniesienie sprawy rozwodowej do Sądu Okręgowego w Krakowie jest stała i wynosi 600 złotych. Należy uiścić ją w momencie składania pozwu, a następnie dołączyć potwierdzenie dokonanie wpłaty do pisma. Powód może jednak złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. W tym celu konieczne jest wypełnienie właściwego formularza – oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku i źródłach utrzymania. Jeśli Sąd zdecyduje, że wniesienie opłaty może być przyczyną uszczerbku utrzymania koniecznego i dla powoda, i dla rodziny, przychyli się do wniosku. W przypadku, gdy stwierdzi się, że strona wnosząca pozew jest zdolna do pokrycia niektórych wydatków, zostanie zwolniona z kosztów sądowych tylko w części.

Właściwość miejscowa sądu rozwodowego w Krakowie – Adwokat Kraków Rozwód

Sąd rozwodowy to Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżeństwo ostatnio mieszkało, o ile jeden z partnerów ma w nim nadal miejsce zamieszkania bądź zwykłego pobytu. W sytuacji, gdy żadna ze stron nie mieszka już w okręgu, w których dotychczas wspólnie rezydowały, pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwego dla miejsca, w którym obecnie przebywa osoba pozwana. Brak podstawy pozwala na skierowanie sprawy do Sądu zgodnego z miejscem zamieszkania powoda, czyli małżonka, który występuje o rozwód.

Odpowiedź pozwanego na złożony pozew

Odpowiedź pozwanego na złożony pozew została uregulowana prawnie. Doręczając mu jeden z egzemplarzy wraz z załącznikami, Sąd dołącza pismo, w którym zobowiązuje go do wniesienia odpowiedzi w ciągu 14 dni. Czas ten jest liczony od momentu odebrania listu i dotyczy dni kalendarzowych. W przypadku dni wolnych od pracy lub świątecznych są one uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy są ostatnim dniem wskazanego terminu. W takich sytuacjach pismo może zostać złożone następnego dnia. Jeśli pozwany decyduje się na odpowiedź drogą pocztową, liczy się data stempla na kopercie, a nie moment przyjęcia go w Sądzie.

Równie ważna, co data odpowiedzi pozwanego na złożony pozew, jest jej zawartość. Należy podać w niej datę sporządzenia pisma, wskazać właściwy Sąd, wydział, adres i sygnaturę akt, a następnie oznaczyć strony sprawy – czyli powoda i pozwanego. Tytuł pisma powinien brzmieć następująco: Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód. Kolejnym krokiem jest odniesienie się do konkretnych kwestii. Jest to samo orzeczenie rozwodu i wskazanie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, zasądzenie alimentów na rzecz pozwanego lub powoda, wykonywanie władzy rodzicielskiej (powierzenie jej obu stronom lub ograniczenie jednemu z rodziców), sposób uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi i korzystanie z mieszkania po rozwodzie.

Długość sprawy rozwodowej

Długość sprawy rozwodowej to kwestia niezwykle indywidualna z uwagi na specyfikę samego postępowania. Bardzo często określenie jej trwania jest wręcz niemożliwe, jednak można stwierdzić, że najszybciej rozstrzygane są sprawy bez orzekania o winie. Brak konieczności ustalania winnego trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego znacząco upraszcza i przyspiesza postępowanie dowodowe, umożliwiając orzeczenie już na pierwszej rozprawie. Innymi czynnikami, które mogą skrócić długość sprawy rozwodowej, jest rozdzielczość majątkowa i brak małoletnich dzieci. Nie bez znaczenia jest również zgodność stron – wspólny cel i współpraca pozwalają na sprawne i bezproblemowe otrzymanie rozwodu.

Należy także pamiętać, że przed samym wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy pozew musi zostać przyjęty przez Sąd, a następnie dostarczony stronie pozwanej. Co więcej, powód może zostać wezwany do usunięcia braków formalnych w pozwie, co dodatkowo wpływa na wydłużenie sprawy rozwodowej.