ADWOKAT – ROZWÓD W KRAKOWIE

Rozwód kraków

 

Rozwodowi często towarzyszą silne emocje. Zakończenie małżeństwa to dla partnerów sytuacja, w której trudno się odnaleźć, a konieczność stawienia się w sądzie powoduje silny stres. Z pomocą przychodzi Kancelaria Adwokacka Marcina Lisickiego i Joanny Kubas w Krakowie i Niepołomicach. Zapewniamy pomoc w sprawnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej, która nierzadko może okazać się postępowaniem dość skomplikowanym. Wykwalifikowany adwokat rozwodowy zadba o zakończenie zgodne z Państwa oczekiwaniami.

ROZWODY – ORZECZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO

W ramach rozwodu Sąd Okręgowy orzeka między innymi o kilku istotnych elementach związanych ze sprawami rodzinnymi małżonków. Dotyczy to władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, regulacji kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, określenia, z którym z rodziców będą one zamieszkiwały, obowiązku alimentacyjnego czy sposobu korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania po orzeczeniu rozwodu. Przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje na temat zakończenia małżeństwa.

Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego jest przesłanką do orzeczenia rozwoduRozkład pożycia małżeńskiego dotyczy trzech więzi małżeńskich. Jest to więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W momencie, gdy całkowicie i trwałe ustały oraz nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby świadczyć, że powrócą one między małżonkami, przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały. Co istotne, jedna ze stron może domagać się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego z małżonków. W przypadku, gdy sąd przychyli się do żądania, drugi małżonek może starać się w czasie rozwodu o otrzymanie na przyszłość alimentów od winnego małżonka.

Należy jednak pamiętać, że Sąd może uznać, że wina w rozkładzie pożycia leży po obu stronach. Jakie zachowania mogą mieć na to wpływ? Przede wszystkim zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, alkoholizm i inne uzależnienia, agresja, odmowa pomocy, niewierność, bezpodstawne uchylenie się od obowiązku pracy. Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy w trakcie sprawy rozwodowej reguluje kontakty i alimenty dotyczące wyłącznie dzieci małoletnich, kierując się przede wszystkim ich dobrem. Należy pamiętać, że jeśli ucierpi ono w wyniku zakończenia małżeństwa, nie można orzec rozwodu. 

Piecza i władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

W trakcie postępowania strony mogą sporządzić i przedstawić odpowiednie porozumienie w wersji pisemnej, w którym został zawarty sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z małoletnimi po zakończeniu małżeństwa. Obejmuje ono ich wychowanie, troskę o środowisko materialne czy kierowanie. Jeśli ugoda będzie zgodna z interesem i dobrem dzieci, zostanie uwzględniona przez Sąd. Niestety w wielu przypadkach małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a tym samym regulacja kwestii związanych z pieczą i władzą rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi pozostaje w gestii Sądu. W takich sytuacjach może on przyznać prawo do wychowywania obu rodzicom. Wraz z nim pojawiają się jednak obowiązki – strony muszą opiekować się wspólnymi małoletnimi dziećmi z poszanowaniem ich godności, dbając jednocześnie nie tylko o samo dziecko, ale także jego majątek. W kwestiach istotnych dla małoletniego małżonkowie powinni rozstrzygać wspólnie. Jest to np. miejsce pobytu, wyjazd za granicę czy zmiana nazwiska.

Sąd może również zadecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, o ile nie zachodzą przesłanki do przyznania jej obu stronom lub całkowitego pozbawienia. W takich sytuacjach jeden z małżonków będzie mieć pełne prawo do decydowania o kwestiach związanych z miejscem pobytu dzieci, zasadami ich wychowania oraz czasu i miejsca widywania się z drugim rodzicem. Sprawuje on również pieczę nad ich majątkiem. W wyjątkowych sytuacjach Sąd ma prawo do pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednej lub dwóch stron.

Alimenty w wyroku rozwodowym

Alimenty w wyroku rozwodowym są jego nieodłącznym elementem. Co ważne, są one przyznawane na dzieci małoletnie. Sąd orzeka o wysokości kosztów, jakie jest zobowiązany ponosić każdy z rodziców na rzecz ich wychowania i utrzymania. Określając alimenty, bierze się pod uwagę nie tylko rzeczywisty dochód stron. Uwzględnione zostają także możliwości zarobkowe zobowiązanego na podstawie jego stanu zdrowia, wykształcenia i wieku. Natomiast w sytuacji, w której małoletni uzyska pełnoletność w czasie trwania sprawy rozwodowej sąd umarza postępowanie w zakresie tego dziecka. Wówczas pełnoletni może samodzielnie złożyć pozew o alimenty przeciwko jednemu z rodziców. 

Warto pamiętać, że alimenty są przyznawane nie tylko na dzieci. W przypadku orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, druga strona może ubiegać się po zakończeniu rozwodu o orzeczenie alimentów od małżonka winnego, nawet jeśli nie pozostaje w niedostatku.

Rozwody kraków

ELEMENTY FORMALNE POZWU ROZWODOWEGO

Właściwie przygotowany pozew rozwodowy, który musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach, powinien zawierać określone w Kodeksie postępowania cywilnego elementy. Są to:

  • oznaczenie Sądu Okręgowego (wskazanie miejscowości),

  • dane obu stron (imię, nazwisko, PESEL i miejsce zamieszkania),

  • pozew o rozwód,

  • określenie żądań i dowodów,

  • informacje na temat ewentualnych prób mediacji lub innych podjętych prób pozasądowego rozwiązania sporu,

  • czytelny podpis,

  • załączniki (skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia dzieci, jeśli strony je posiadają).

Nieodłącznym elementem formalnym pozwu rozwodowego jest wniosek o rozwiązanie małżeństwa. Należy w nim określić, czy żądamy orzeczenia o winie jednego z małżonków, obu lub bez orzekania o winie. Jeśli partnerzy mają małoletnie dzieci, konieczne jest także dołączenie wniosku o rozstrzygnięciu o władzy rodzicielskiej oraz o zasądzenie alimentów w określonej wysokości. Możliwe jest również domaganie się uregulowania kontaktów jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem. Pozew rozwodowy należy opłacić, ewentualnie złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. 

Opłata za wniesienie sprawy rozwodowej do sądu

Opłata za wniesienie sprawy rozwodowej do Sądu Okręgowego w Krakowie jest stała i wynosi 600 złotych. Należy uiścić ją w momencie składania pozwu, a następnie dołączyć potwierdzenie dokonanie wpłaty do pisma. Powód może jednak złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. W tym celu konieczne jest wypełnienie właściwego formularza – oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku i źródłach utrzymania. Jeśli Sąd zdecyduje, że wniesienie opłaty może być przyczyną uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W przypadku, gdy sąd ustali, że strona wnosząca pozew jest zdolna do pokrycia niektórych wydatków, zostanie zwolniona z kosztów sądowych tylko w części.

Właściwość miejscowa sądu rozwodowego

Sąd rozwodowy to Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżeństwo ostatnio mieszkało, o ile jeden z partnerów ma w nim nadal miejsce zamieszkania bądź zwykłego pobytu. W sytuacji, gdy żadna ze stron nie mieszka już w okręgu, w których dotychczas wspólnie rezydowały, pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwego dla miejsca, w którym obecnie przebywa osoba pozwana. Brak podstawy pozwala na skierowanie sprawy do Sądu zgodnego z miejscem zamieszkania powoda, czyli małżonka, który występuje o rozwód.

ODPOWIEDŹ POZWANEGO NA ZŁOŻONY POZEW

Odpowiedź pozwanego na złożony pozew została uregulowana prawnie. Doręczając mu jeden z egzemplarzy wraz z załącznikami, Sąd dołącza pismo, w którym zobowiązuje go do wniesienia odpowiedzi zwykle w terminie 14 dni. Czas ten jest liczony od momentu doręczenia listu i dotyczy dni kalendarzowych. W przypadku dni wolnych od pracy lub świątecznych są one uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy są ostatnim dniem wskazanego terminu. W takich sytuacjach pismo może zostać złożone następnego dnia. Jeśli pozwany decyduje się na odpowiedź drogą pocztową, liczy się data stempla na kopercie, a nie moment złożenia go w sądzie.

Równie ważna, co data odpowiedzi pozwanego na złożony pozew, jest jej zawartość. Należy podać w niej datę sporządzenia pisma, wskazać właściwy Sąd, wydział, adres i sygnaturę akt, a następnie oznaczyć strony sprawy – czyli powoda i pozwanego. Tytuł pisma powinien brzmieć następująco: Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód. Kolejnym krokiem jest odniesienie się do konkretnych kwestii. Jest to samo orzeczenie rozwodu i ewentualne wskazanie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, albo alimentów na rzecz jednego z małżonków, wykonywanie władzy rodzicielskiej (powierzenie jej obu stronom lub ograniczenie jednemu z rodziców), sposób uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi i korzystanie z mieszkania po rozwodzie.

DŁUGOŚĆ SPRAWY ROZWODOWEJ

Długość sprawy rozwodowej to kwestia niezwykle indywidualna z uwagi na specyfikę samego postępowania. Bardzo często określenie jej trwania jest wręcz niemożliwe, jednak można stwierdzić, że najszybciej rozstrzygane są sprawy bez orzekania o winie. Brak konieczności ustalania winnego trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego znacząco upraszcza i przyspiesza postępowanie dowodowe, umożliwiając orzeczenie już na pierwszej rozprawie. Innymi czynnikami, które mogą skrócić długość sprawy rozwodowej, jest rozdzielczość majątkowa i brak małoletnich dzieci. Nie bez znaczenia jest również zgodność stron – wspólny cel i współpraca pozwalają na sprawne i bezproblemowe otrzymanie rozwodu.

Należy także pamiętać, że przed samym wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy pozew musi zostać przyjęty przez sąd, a następnie doręczony stronie pozwanej.

Wsparcie adwokata przy rozwodzie

Adwokat od rozwodu wspiera klientów w postępowaniach, które często wiążą się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika ma ogromne znaczenie przy sprawnym i spokojnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej z jak najlepszym rezultatem dla klienta. 

Adwokat może również reprezentować klienta w sytuacji, gdy strona postępowania nie może osobiście stawić się w sądzie. Pełni on funkcję pełnomocnika, przedstawiając interesy danej osoby. Adwokat orientuje się również w terminach składania kolejnych dokumentów. Pełnomocnik przygotowuje pisma i dostarcza je instytucji państwowej, dzięki czemu można uniknąć wydłużenia czasu trwania postępowania.

Rozwody z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie

Najprostszymi postępowaniami rozwodowymi są te, które nie uwzględniają winy jednej ze stron. Takie sprawy zwykle można rozwiązać za porozumieniem, a tego typu sprawy kończą się zazwyczaj na jednej rozprawie. Problemy pojawiają się w sytuacji, gdy do rozwodu doszło w z winy jednego z małżonków, a druga strona stara się to udowodnić. Postępowania tego typu są z reguły długie i czasochłonne. Ich celem jest udowodnienie winy. Przesłankami wyłącznej winy za rozpad pożycia małżeńskiego może być nałóg jednego z małżonków czy zdrada. Adwokat od prawa cywilnego, w tym rozwodów, wspiera klienta na każdym etapie procesu, nawet jeśli trwa on długo.

W postępowaniach z orzeczeniem o winie adwokat pomaga zebrać dowody i przedstawić je w taki sposób, by uzyskać jak najkorzystniejszy wynik sprawy dla reprezentowanej strony. Jego pomoc jest ważna zwłaszcza w sytuacji, gdy drugi małżonek także korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Działamy na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości.