Zdarza się, że właściciele nieruchomości muszą zmierzyć się z problemem niejasnych granic swojej posesji. W takich sytuacjach pomocne może okazać się przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości, które polega na ustaleniu granic posesji. Na czym polega tego typu proces?

Czym jest rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości to proces ustalania przebiegu granic działek na podstawie danych zawartych w dokumentacji geodezyjnej oraz ewidencji gruntów. Procedura ta ma na celu wyznaczenie konkretnych punktów granicznych, co pozwala na jednoznaczne określenie zakresu własności. Rozgraniczenie jest niezbędne w sytuacjach, gdy występują spory dotyczące granic między sąsiadującymi działkami lub gdy właściciele planują dokonać zmiany przeznaczenia terenu, np. zabudowy czy podziału działki. W praktyce może być one również wymagane przez urzędy.

Na czym polega procedura rozgraniczenia nieruchomości?

Proces rozgraniczenia nieruchomości jest ściśle uregulowany prawnie i wymaga zaangażowania wykwalifikowanego geodety. Na początek należy zgłosić wniosek o rozgraniczenie do starostwa powiatowego, które wyda stosowne zezwolenie. Następnie geodeta sporządza dokumentację techniczną, zawierającą m.in. opis granic, współrzędne punktów granicznych oraz mapę sytuacyjną. Po zakończeniu prac geodezyjnych dokumentacja jest przekazywana do ewidencji gruntów, gdzie następuje wpisanie ustalonych granic do rejestru. Można również skorzystać z usług prawnych. W Krakowie świadczy je m.in. Kancelaria Adwokacka Marcina Lisickiego.

Rozgraniczenie nieruchomości pozwala na rozwiązanie konfliktów z sąsiadami oraz zapewnia spokój w kwestii prawnej własności gruntu. Ponadto wyznaczenie dokładnych granic działki ułatwia planowanie inwestycji czy zmiany jej przeznaczenia, ponieważ właściciel ma pełną świadomość swoich uprawnień i ograniczeń. Wreszcie, przeprowadzenie rozgraniczenia może podnieść wartość nieruchomości na rynku, gdyż potencjalni nabywcy będą mieli pewność co do zakresu własności oraz braku problemów prawnych związanych z granicami działki.