Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny, zawierający klauzulę wykonalności. Co natomiast jeśli tytuł zostanie utracony lub w inny sposób zaginie? Czy konieczne będzie przejście po raz kolejny przez całą procedurę sądową, czy wystarczy wyrobić nowy dokument? 

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego – jak to wygląda?

Czy gdy tytuł wykonawczy zostanie utracony lub zaginie, będziemy musieli przechodzić procedurę sądową jeszcze raz? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w Kodeksie Postępowania Cywilnego w art.794, który mówi, że: 

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego, zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.

Jak wynika z powyższego artykułu, po utracie tytułu wykonawczego wierzyciel może złożyć odpowiedni wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego. Wniosek taki składa się do sądu, w którym została nadana klauzula wykonalności. 

 

Jak wygląda postępowanie o ponowne wydanie tytułu wykonawczego?

W czasie postępowania o ponowne wydanie tytułu wykonawczego sąd bada, czy utrata tytułu nastąpiła wbrew woli wierzyciela. Wyrok sądu ogranicza się do określenia utraty tytułu wykonawczego. 

Takie postępowanie sądu w trybie z art. 794 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest postępowaniem incydentalnym, co oznacza, że jest to postępowanie pomocnicze względem postępowania właściwego. 

Ponadto sąd nie bada czy zachodzą odpowiednie przesłanki, aby danemu tytułowi egzekucyjnemu można było ponownie nadać klauzulę wykonalności. 

Postępowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest obligatoryjna rozprawa, w której sąd sprawdza, czy wierzyciel wykazał utratę tytułu wykonawczego. W drugim zaś etapie wydaje nowy tytuł wykonawczy, oczywiście czyniąc na nim wzmiankę o wydaniu go w miejsce poprzedniego.