ADWOKAT – ZASIEDZENIE W KRAKOWIE

Zasiedzenie jest kodeksowo przewidzianą możliwością nabycia nieruchomości lub rzeczy ruchomych na własność po upływie określonych przewidzianych przez ustawę terminów.

Art. 172 k.c. przewiduje terminy dwudziestoletni i trzydziestoletni do zastosowania fikcji prawnej, po których upływie uznaje się, że nieruchomość zostaje nabyta na własność.

Natomiast art. 174 k.c. przewiduje trzyletni termin zasiedzenia ruchomości.

Sam upływ wyżej wymienionych terminów nie jest wystarczający. Konieczne jest bowiem wykazanie przed Sądem, że osoba, która chce nabyć nieruchomość w drodze zasiedzenia, jest posiadaczem samoistnym nieruchomości. Posiadanie samoistne polega na faktycznym władaniu nieruchomością w taki sposób, jak czyni to właściciel. Nie oznacza to jednak, że posiadacz jest prawnym właścicielem. Jest on jedynie osobą, która faktycznie włada daną nieruchomością. Natomiast samoistne posiadanie może prowadzić do przysądzenia własności po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania przed sądem.

Co również ważne, dana osoba może być posiadaczem w dobrej lub w złej wierze. Dobra wiara oznacza, że posiadacz włada faktycznie nieruchomością w taki sposób, jakby stanowiła ona jego własność i jest przy tym przekonany, że jest jej właścicielem. Pozostaje zatem w błędzie co do tej okoliczności, ponieważ prawnie nie przysługuje mu prawo własności do danej nieruchomości. Włada nią tylko faktycznie. Ponadto to błędne przekonanie powinno być usprawiedliwione okolicznościami danej sprawy. Natomiast zła wiara posiadacza samoistnego oznacza, że wie on lub przy dołożeniu należytej staranności może się dowiedzieć, że nie jest właścicielem danej nieruchomości. Wówczas może nabyć nieruchomość na własność po upływie trzydziestu lat. W przypadku nieruchomości istotne jest, aby wyżej opisana dobra lub zła wiara istniała w dniu objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne. Nie musi ona zatem trwać przez cały okres posiadania danej nieruchomości.

Jeśli przed Sądem uda się wykazać odpowiednimi dowodami w postaci między innymi dokumentów i zeznań świadków, że dana osoba jest posiadaczem nieruchomości w dobrej wierze, a przy tym upłynął wymagany dwudziestoletni termin posiadania samoistnego, wówczas możliwe staje się nabycie danej nieruchomości przez zasiedzenie. Natomiast jeśli dana osoba posiada samoistnie nieruchomość w złej wierze, wówczas nabycie nieruchomości na własność jest możliwe po upływie trzydziestoletniego terminu.

W przypadku ruchomości konieczne jest wykazanie przed Sądem, że dana osoba posiada samoistnie daną rzecz ruchomą nieprzerwanie od lat trzech. Istotne jest przy tym, inaczej niż w przypadku nieruchomości, aby dana osoba była posiadaczem ruchomości tylko i wyłącznie w dobrej wierze i przez cały trzyletni okres posiadania, a nie tylko w dniu objęcia rzeczy w posiadanie.

Czym się zajmujemy?

Adwokat od zasiedzenia zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi korzystania z nieruchomości, pomimo braku jej własności. W zakres realizowanych przez nas obowiązków wchodzi:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości i ocena, czy w jej przypadku mogło dojść do zasiedzenia,

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji mającej na celu udowodnienie zasiedzenia,

  • przygotowanie wniosku o zasiedzenie i innych dokumentów niezbędnych podczas postępowania w tej sprawie,

  • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych dotyczących zasiedzenia – w trakcie procesu sporządzamy i składamy niezbędne pisma i wnioski, a także przedstawiamy zgromadzone dowody w sposób korzystny dla klienta,

  • obrona przed zasiedzeniem.

W zakres świadczonych przez nas usług wschodzą też wszelkie czynności związane ze służebnością. To prawo rzeczowe obciążające nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności nieruchomości sąsiedniej lub zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Nie wszystkie sprawy o zasiedzenie są związane z kwestiami służebności.

Współpracujemy z właścicielami nieruchomości, którzy bronią się przed przejęciem działek czy obiektów przez niepowołane osoby. Gromadzimy dokumentację i przedstawiamy ją przed sądem. Uczestniczymy nawet w bardzo skomplikowanych sprawach, które trwają przez dłuższy okres czasu. 

Współpracujemy z klientami z Krakowa i okolic. Sprawy o zasiedzenie najczęściej dotyczą osób prywatnych, ale niekiedy są związane również z nieruchomościami należącymi do firm.