Adwokat Kraków – Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy spadkowe to trudny temat dla ludzi, którzy pozostają w traumie wywołanej śmiercią najbliższej osoby. Często osoby dotknięte tą tragedią nie są w stanie w sposób rzeczowy myśleć o konieczności przeprowadzenia postępowania.

Dzięki pomocy naszej kancelarii zrozumieją Państwo konieczność przeprowadzenia postępowań spadkowych na drodze sądowej.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest dokumentem, z którego wynika kto nabywa prawa do pozostawionego przez zmarłego majątku spadkowego. Sąd w formie postanowienia stwierdza nabycie spadku przez poszczególnych spadkobierców, określając wartość nabytego przez każdego ze spadkobierców majątku w ułamkach.

Dziedziczenie następuje albo na mocy ustawy, albo na mocy testamentu. W przypadku gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, dziedzicznie nastąpi na podstawie ustawowego porządku dziedziczenia.

Aby wszcząć i przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe należy wystąpić ze stosownym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do sądu właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. We wniosku określa się uczestników postępowania poprzez wskazanie wszystkich spadkobierców, którzy dziedziczą spadek zgodnie z ustawowym porządkiem dziedziczenia i to niezależnie od tego, czy spadek nabyty zostanie na podstawie ustawy czy też testamentu.

Należy pamiętać, że w terminie sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku) każdy ze spadkobierców powinien złożyć stosowne oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, o jego odrzuceniu lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co do spadków otwartych do dnia 18 października 2015 roku przyjmuje się, że jeśli spadkodawca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w wyżej wymienionym terminie sześciu miesięcy, wówczas przyjmuje spadek wprost. Natomiast co do spadków otwartych po 18 października 2015 roku przyjmuje się, że jeśli spadkobierca w terminie sześciu miesięcy od otwarcia spadku nie złożył żadnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, to przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca dziedziczy spadek wraz z ewentualnymi długami spadkodawcy i odpowiada za długi całym swoim majątkiem. Natomiast gdy spadkodawca odrzuci spadek, wówczas nie będzie dziedziczył i traktowany jest jako osoba, która nie dożyła otwarcia spadku. Jednak mimo odrzucenia spadku powinien znaleźć się w gronie uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Natomiast jeśli złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to wówczas dziedziczy spadek, jednak jeśli okazałoby się że w skład spadku wchodzą długi spadkodawcy, wówczas spadkobierca będzie odpowiadał za te długi jedynie do wartości stanu czynnego spadku, a więc inaczej mówiąc nie będzie odpowiadał za długi swoim osobistym majątkiem, a jedynie do wysokości odziedziczonych aktywów spadkowych.

Po złożeniu wniosku, który podlega opłacie sądowej stałej w wysokości 50 zł, sąd wyznaczy rozprawę, na której odbierze tak zwane zapewnienia spadkowe od uczestników postępowania. Warto przy tym pamiętać, że wystarczające jest złożenie zapewnień spadkowych tyko przez jednego ze spadkobierców. Nie jest konieczne stawienie się na rozprawie wszystkich spadkobierców wskazanych we wniosku wszczynającym postępowanie. Często zdarzają się sytuacje, w których dane osoby nie mogą stawić się na rozprawę z uwagi na przebywanie poza granicami kraju. Wówczas sąd może odebrać zapewnienia spadkowe od takich osób za pośrednictwem konsula.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia należy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie na druku SD-Z2, w którym podaje się wszelkie wchodzące w skład spadku aktywa majątkowe i określa się ułamek, w jakim dziedziczy się dane aktywa.

Celem przeprowadzenia postępowania spadkowego i omówienia danej spawy zapraszamy do kancelarii.