Zniesienie współwłasności

Adwokat Kraków – Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których osoby pozostają współwłaścicielami danej nieruchomości. Tego typu stan prawny powstaje w różnego typu zdarzeniach i traktowany jest prawnie jako stan przejściowy. Często, choć nie zawsze, ma to miejsce w nieruchomościach budynkowych takich jak kamienice, w których znajdują się niewydzielone lokale. Brak ich prawnego wydzielenia prowadzi częstokroć do sytuacji konfliktowych między współwłaścicielami, którzy roszczą sobie prawa do poszczególnych z nich. Aby zażegnać tego typu spory należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Rozstrzygnięcie kończące takie postępowanie doprowadzi w konsekwencji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości jako całości, jak również poszczególnych lokali się w niej znajdujących, przyznając na wyłączną własność dane lokale poszczególnym współwłaścicielom i przyznając im udziały w częściach wspólnych budynku.

Możliwe są także sytuacje, w których znosi się współwłasność nieruchomości gruntowych.

Zniesienia współwłasności można dokonać albo przed notariuszem na podstawie stosownej umowy notarialnej, albo na drodze sądowej. Ta druga możliwość najczęściej ma miejsce wówczas, gdy współwłaściciele pozostają w konflikcie i nie mogą znaleźć pozasądowego porozumienia co do sposób podziału nieruchomości.

Aby wszcząć sprawę o zniesienie współwłasności należy wystąpić do Sądu Rejonowego, jako właściwego rzeczowo w tego typu sprawach, z wnioskiem o zniesienie współwłasności. We wniosku należy podać proponowany sposób podziału. Do wniosku należy dołączyć wypis i wyrys z ewidencji gruntów, które można uzyskać w urzędzie gminy, w której jest położona nieruchomość.

W trakcie postępowania najczęściej Sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego geodety, który wskazuje możliwy sposób podziału nieruchomości. Sąd opierając się o opinię biegłego może określić sposób podziału nieruchomości, albo na równe części, gdy umożliwia to stan faktyczny, lub też na części o nierównej wielkości, przyznając je współwłaścicielom na wyłączną własność z obowiązkiem stosownych dopłat na rzecz tych ze współwłaścicieli, którzy uzyskali mniejszą część nieruchomości.

Jednak zdarzają się sytuacje, w których z uwagi na zbyt małą wielkość danej nieruchomości taki podział jest niemożliwy. Wówczas Sąd może przyznać całą nieruchomość jednej ze stron postępowania z obowiązkiem spłaty połowy jej wartości drugiej ze stron. Jeśli natomiast strony w trakcie postępowania nie wyrażą zgody na takie rozwiązanie, wówczas jako ostateczność dopuszcza się możliwość sprzedaży licytacyjnej, co jednak należy do rzadkości.

Zapraszamy do kancelarii celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji i pomocy w przeprowadzeniu tego typu spraw.

Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie www.adwokat-lisicki.pl