ADWOKAT – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W KRAKOWIE

Zniesienie współwłasności

Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których osoby pozostają współwłaścicielami danej nieruchomości. Tego typu stan prawny powstaje w różnego typu zdarzeniach i traktowany jest prawnie jako stan przejściowy. Często, choć nie zawsze, ma to miejsce w nieruchomościach zabudowanych budynkami, takich jak kamienice, w których znajdują się niewydzielone lokale. Brak ich prawnego wydzielenia prowadzi częstokroć do sytuacji konfliktowych między współwłaścicielami, którzy roszczą sobie prawa do poszczególnych z nich. Aby zażegnać tego typu spory, należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Rozstrzygnięcie kończące takie postępowanie doprowadzi w konsekwencji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości jako całości, jak również poszczególnych lokali się w niej znajdujących. Wynikiem takich spraw jest przyznanie na wyłączną własność konkretnych lokali poszczególnym współwłaścicielom i przyznanie im udziałów w częściach wspólnych budynku.

Możliwe są także sytuacje, w których znosi się współwłasność nieruchomości gruntowych.

Zniesienia współwłasności można dokonać na podstawie stosownej umowy notarialnej albo na drodze sądowej. Ta druga sytuacja ma miejsce, gdy współwłaściciele pozostają w konflikcie i nie mogą znaleźć pozasądowego porozumienia co do sposobu podziału nieruchomości.

Aby wszcząć sprawę o zniesienie współwłasności, należy wystąpić do Sądu Rejonowego, jako właściwego rzeczowo w tego typu sprawach, z wnioskiem o zniesienie współwłasności. W dokumencie należy podać proponowany sposób podziału. Do wniosku trzeba dołączyć wypis i wyrys z ewidencji gruntów, które można uzyskać w urzędzie gminy, w której jest położona nieruchomość.

W trakcie postępowania najczęściej Sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego geodety, który wskazuje możliwy sposób podziału nieruchomości. Sąd, opierając się o opinię biegłego, może określić sposób podziału nieruchomości – na równe części, gdy umożliwia to stan faktyczny, lub też na części o nierównej wielkości, przyznając je współwłaścicielom na wyłączną własność z obowiązkiem stosownych dopłat na rzecz tych ze współwłaścicieli, którzy uzyskali mniejszą część nieruchomości.

Jednak zdarzają się sytuacje, w których z uwagi na zbyt małą wielkość danej nieruchomości taki podział jest niemożliwy. Wówczas Sąd może przyznać całą nieruchomość jednej ze stron postępowania z obowiązkiem spłaty połowy jej wartości drugiej stronie. Jeśli natomiast strony w trakcie postępowania nie wyrażą zgody na takie rozwiązanie, jako ostateczność dopuszcza się możliwość sprzedaży licytacyjnej, co jednak należy do rzadkości.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata od zniesienia współwłasności?

Adwokat od zniesienia współwłasności to osoba, która specjalizuje się w takich sprawach. Wie, jakie rozwiązania są najrozsądniejszym wyborem w danej sytuacji. Prowadzi negocjacje z drugą stroną, starając się wypracować porozumienie bez udziału sądu. Jeśli jednak w danym przypadku konieczne jest wszczęcie postępowania, adwokat od zniesienia współwłasności reprezentuje swojego klienta.

Specjalista wie, jak przygotować wniosek składany do sądu i wszystkie inne dokumenty wymagane w toku postępowania. Przedstawia je w trakcie procesu, starając się wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla swojego klienta.

Pomoc adwokata w sprawach o zniesienie współwłasności w wielu przypadkach pomaga przyspieszyć cały proces i uzyskać korzystniejsze rozwiązanie. 

Nasz adwokat od spraw o zniesienie współwłasności działa w Krakowie. Świadczymy kompleksowe usługi prawne, rozpoczynając od porady dotyczącej danej sytuacji, a kończąc na reprezentacji naszego klienta przez sądem. Każda sytuacja jest inna, co wymaga od nas indywidualnego podejścia.

Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie www.adwokat-lisicki.pl