ADWOKAT – ROZGRANICZENIE KRAKÓW

Rozgraniczenie jest szczególnego typu postępowaniem uregulowanym art. 152 i 153 k.c. Przyjmuje się, że właściciele sąsiadujących ze sobą gruntów obowiązani są do wzajemnego utrzymywania znaków granicznych. Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, w której granice gruntów są sporne, ustala się je według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Adwokat od rozgraniczenia w Krakowie pomoże ustalić granice działki, także jeśli spór ma miejsce przed sądem.

Postępowanie rozgraniczeniowe składa się z dwóch etapów – administracyjnego i sądowego.

Etap administracyjny rozpoczyna się od złożenia do odpowiedniego organu administracyjnego podania. Składa się je do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po złożeniu stosownego podania biegły geodeta ustala przebieg granic. Ten etap kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia przebiegu granic. Możliwe jest również zawarcie przed uprawnionym geodetą ugody co do przebiegu granic.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których jedna ze stron postępowania, mimo geodezyjnego ustalenia granic, nie jest zadowolona z ich nowego przebiegu. Wówczas może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sądem właściwym do przeprowadzenia tego typu postępowania jest sąd rejonowy właściwy według położenia nieruchomości. Po przekazaniu sprawy do sądu przeprowadzane jest odpowiednie postępowanie dowodowe i ustalany przebieg granic z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Postępowanie dowodowe opiera się na przesłuchaniu świadków i stron postępowania oraz analizie wszelkich dostępnych dokumentów ze spornego obszaru. Przeprowadza się również oględziny spornego terenu, polegające na oględzinach nieruchomości z udziałem sądu. Co do zasady sporządzana jest wówczas dokumentacja fotograficzna terenu. 

Jeśli jedna ze stron nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia, możliwe jest złożenie apelacji do sądu II instancji.

W razie konieczności przeprowadzenia tego typu postępowania zapraszamy do współpracy. Kancelaria adwokacka służy pomocą.

Kryteria rozgraniczenia

Jeśli granice gruntów są sporne, a stanu prawnego posesji nie da się stwierdzić na podstawie dostępnych dokumentów, konieczne jest ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeśli jednak nie da się go określić, sprawę kończy się na podstawie ugody lub postępowania sądowego. Wówczas to sąd decyduje o wyznaczeniu granic nieruchomości. Zdarza się, że jeden z właścicieli musi dopłacić określoną kwotę.

Dane niezbędne przy rozgraniczeniach

Podczas postępowań dotyczących rozgraniczeń konieczne jest zgromadzenie różnych danych i dokumentów. Są to znaki graniczne, mapy oraz pisma, które nie budzą wątpliwości. Jeśli nie ma wystarczającej liczby dokumentów, przebieg ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia dwóch lub jednej strony. W postępowaniach tego typu bierze udział nie tylko adwokat, lecz także geodeta. Ugody zawierane są przed uprawnionym geodetą albo sądem.

Reprezentacja w sprawach o rozgraniczenie

Adwokat od rozgraniczenia reprezentuje swoich klientów w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym. Taka konieczność dotyczy spraw, w przypadku których nie ma możliwości zawarcia ugody lub jedna ze stron nie zgadza się z wyznaczonym przebiegiem granicy. Aby uzyskać wynik korzystny dla naszego klienta, przygotowujemy liczne dokumenty i dowody. Przedstawiamy je w sądzie, a także dopełniamy szereg innych formalności związanych z toczącym się postępowaniem.

Reprezentujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Pomagamy wyznaczyć granice działek o dowolnym przeznaczeniu. Działamy na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości.