Adwokat Kraków – Regulowanie kontaktów z dziećmi

Regulowanie kontaktów z dziećmi

Często w czasie sprawy rozwodowej strony postępowania posiadają wspólne małoletnie dzieci. W takich sytuacjach najczęściej rodzice domagają się uregulowania kontaktów z dziećmi po orzeczeniu rozwodu. Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym wyrzeka w przedmiocie kontaktów jednego z rodziców z dziećmi, które przebywają na stałe u drugiego z nich. Natomiast na zgodny wniosek obojga rodziców złożony na rozprawie sąd odstępuje od regulowania kontaktów w rozwodzie.

Często bywa tak, że po orzeczeniu rozwodu rodzice małoletnich dzieci nie mogą znaleźć porozumienia co do realizacji kontaktów z dziećmi, mimo stosownych regulacji w wyroku rozwodowym. Wówczas rodzic, który stwierdzi, że była żona lub mąż utrudnia mu swobodną realizację jego uprawnienia może wystąpić do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania dzieci, ze stosownym wnioskiem o egzekucję kontaktów (wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty stosownej kwoty pieniężnej). Postępowanie w tym przedmiocie można podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie Sąd orzeka o zagrożeniu zapłatą stosownej kwoty pieniężnej za dalsze niestosowanie się jednego z rodziców do pierwotnego orzeczenia w zakresie sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi przez drugiego z nich. W przypadku gdy rodzic nadal nie wykonuje nałożonego na niego obowiązku polegającego na umożliwianiu drugiemu z rodziców swobodnego kontaktu z dziećmi, wówczas Sąd zobowiązuje tego z rodziców do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Kwotę tą Sąd ustala na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego badając aktualną sytuację majątkową zobowiązanego i w taki sposób, aby kwota ta była wymiernie dotkliwa dla rodzica, który uniemożliwia kontakty z dziećmi.

Tego typu postępowanie sądowe ma na celu niejako przymuszenie rodzica, który nie stosuje się do warunków orzeczenia w przedmiocie kontaktów do ich prawidłowej realizacji, ponieważ ich prawidłowe wykonywanie ma bardzo istotny wspływ na rozwój psychospołeczny małoletnich i w sposób zasadniczy wpływa na dobro dziecka, jako nadrzędną przesłankę przy orzekaniu rozwodu.

Drugą możliwością uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi jest wystąpienie jednego z rodziców do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu małoletnich z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. Sytuacje takie wynikają chociażby ze zmiany godzin pracy czy przeprowadzenia się jednego z rodziców, który nie może już realizować kontaktów z dziećmi w pierwotny sposób. Wniosek taki umożliwi zbadanie nowej sytuacji wnioskodawcy i umożliwi takie uregulowanie jego kontaktów, aby były one możliwe do wykonania i dawały szanse na swobodne i regularne jego spotkania z małoletnimi dziećmi.

Wnioski o egzekucję kontaktów lub uregulowanie kontaktów podlegają opłacie w wysokości 40 zł.

W celu uzyskania stosownej pomocy prawnej w tym zakresie zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią.