Adwokat Kraków – Pozwy o zapłatę

Pozwy o zapłatę

Sprawy o zapłatę dotyczą wielu różnych sytuacji faktycznych. Jeżeli udzieliłeś pożyczki danej sobie, a ta nie wywiązała się ze spłaty zobowiązania, wówczas prawidłową drogą do odzyskania należności jest złożenie pozwu o zapłatę. Postępowania o zapłatę mają swoją specyfikę polegającą na częstym wydawaniu przez Sądy nakazów zapłaty na posiedzeniach niejawnych i doręczania tych orzeczeń na adres powoda i pozwanego.

Nakaz zapłaty można uzyskać w dwojaki sposób. Albo w postępowaniu nakazowym albo upominawczym.

Pozew w postępowaniu nakazowym można złożyć posiadając szczegółowo wymienione dokumenty opisane w art. 485 § 1 k.p.c. Są to dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Jeśli nie posiadamy wyżej wymienionych dokumentów należy wnieść pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym. Po wydaniu nakazu zapłaty doręcza go powodowi i pozwanemu, pouczając przy tym pozwanego o konieczności zapłaty zasądzonej nakazem kwoty lub złożenia swoistego środka zaskarżenia. W przypadku postępowania nakazowego są to zarzuty, a w przypadku postępowania upominawczego sprzeciw. Sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty składa się do tego sądu, który go wydał w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. W przypadku złożenia przez pozwanego sprzeciwu lub zarzutów sąd wyznacza rozprawę. Należy w nich podać wszelkie twierdzenia i dowody. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok w zależności od wyników postępowania dowodowego przeprowadzonego w toku postępowania. W wyroku sąd może utrzymać wydany pierwotnie nakaz zapłaty w całości lub w części lub też może uchylić nakaz zapłaty.

Niestety często się zdarza, że przy braku profesjonalnej pomocy prawnej pozwani nie składają w terminie zarzutów lub sprzeciwu co powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

W przypadku kiedy dłużnik nie płaci dobrowolnie zasadzonej nakazem zapłaty kwoty należy złożyć stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Z uwagi na szczególną charakterystykę nakazu zapłaty nie ma konieczności opatrywania go w klauzulę wykonalności. Wystarczy złożenie stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty na podstawie wydanego nakazu zapłaty.

Celem przeprowadzenia tego typu postępowania proszę o kontakt z naszą kancelarią.