Adwokat Kraków – Podział Majątku Wspólnego

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego (dorobkowego) małżonków może być przeprowadzony w dwojaki sposób. Sądownie lub poprzez sporządzenie stosownej umowy. Jeżeli w skład majątku dorobkowego małżonków wchodzi nieruchomość konieczne jest sporządzenie umowy przez notariusza.

Sądowy podział majątku możliwy jest podczas sprawy rozwodowej, co jednak należy do rzadkości. Następuje to w praktyce tylko wówczas, gdy majątek małżonków jest niewielki i jego podział nie wpłynie znacząco na przewlekłość postępowania rozwodowego. Podział majątku może być dokonany w osobnej sprawie przeprowadzonej już po orzeczeniu rozwodu, co należy do najczęstszych sytuacji z uwagi na długotrwałe postępowanie związane często z szacowaniem wartości poszczególnych składników majątku wspólnego małżonków.

Aby wszcząć postępowanie o podział majątku wspólnego konieczne jest wystąpienie do Sądu Rejonowego jako właściwego rzeczowo w tego typu sprawach z odpowiednim wnioskiem o podział majątku wspólnego. Właściwym miejscowo do złożenia wniosku będzie Sąd, w którego okręgu znajduje się majątek dorobkowy. Wniosek taki podległa opłacie stałej w wysokości 1 000 zł. Jeżeli natomiast małżonkowie chcą przeprowadzić zgodny podział majątku to opłata wynosi 300 zł. Możliwe jest jednak zwolnienie wnioskodawcy przez Sąd z tej opłaty, jeśli wykaże ona, że nie jest w stanie pokryć tej kwoty.

We wniosku należy wskazać wszystkie rzeczy ruchome i nieruchomości wchodzące w jego skład oraz podać propozycję podziału majątku oraz przedłożyć dokumenty wskazujące, że małżonkowie są współwłaścicielami poszczególnych składników. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość to do wniosku należy dołączyć wypis z ewidencji gruntów, z którego wynika, że małżonkowie są współwłaścicielami danej nieruchomości i gdzie nieruchomość jest położona. Wypis z ewidencji gruntów dla danej nieruchomości można uzyskać w urzędzie gminy, w której położona jest nieruchomość.

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy wówczas, gdy między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej. Powstaje on co do zasady w momencie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W czasie trwania małżeństwa z reguły obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który charakteryzuje się brakiem możliwości podziału tego majątku, ponieważ przyjmuje się, że jest to ustrój bezułamkowy i brak jest możliwości wskazania udziałów poszczególnych małżonków w jego wartości.

Sąd orzekający w tego typu sprawach z reguły dzieli majątek zgodnie ze stanowiskami stron przedstawionymi na rozprawie. Jeżeli w skład majątku dorobkowego stron wchodzi nieruchomość, to posiada ona odpowiednią wartość pieniężną, którą co do zasady ustala biegły rzeczoznawca majątkowy powołany przez Sąd w trakcie toku postępowania. Następnie taka nieruchomość zostaje przyznana jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty połowy jej wartości na rzecz drugiego małżonka. Możliwy jest również podział fizyczny takiej nieruchomości po przeprowadzeniu opinii biegłego geodety, który wypowie się, czy jest możliwy taki podział i w jaki sposób mógłby być ona przeprowadzony.

Rzeczy ruchome przyznawane są jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty połowy ich wartości drugiemu małżonkowi.

Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Lisickiego w Krakowie pomoże w przeprowadzeniu tego typu spraw. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www. adwokat-lisicki.pl

Zapraszamy do współpracy!