Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest bardzo ważna i nie należy jej bagatelizować. W Kodeksie Cywilnym pojęcie wizerunku figuruje jako dobro osobiste. Co należy uwzględnić w zgodzie o wykorzystanie wizerunku? Kiedy jest nam potrzebna taka zgoda? Dowiesz się tego, czytając poniższy artykuł.

Co powinna zawierać zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?

Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi być wyrażona w sposób dobrowolny, niedomniemany, niewymuszony oraz bez żadnych nacisków. Nikt nie ma prawa wymuszać na danej osobie, aby podpisała taką zgodę. 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby tak naprawdę nie musi mieć jakiejś konkretnej formy, wystarczy nawet wypowiedzenie w formie ustnej: „tak, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku”. Warto jednak mieć na względzie indywidualną  osobowość każdego człowieka, dlatego lepszym rozwiązaniem dla rozpowszechniającego wizerunek jest zgoda pisemna. Jeśli zostałby on pozwany do sądu, w łatwy sposób będzie mógł udowodnić, że ową zgodę posiada. Dopuszczalna jest także forma filmowa — na filmie pytamy, czy dana osoba wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i nagrywamy odpowiedź. Ze zgody również powinno wynikać, w jakim celu i w jakim kontekście wizerunek będzie wykorzystany (np. materiały do reklamy lub na billboardzie). 

 

Kiedy zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest nam potrzebna? 

Ogólną zasadą jest, że potrzebujemy zgody osoby na rozpowszechnianie materiałów, na których ona się znajduje. Wyróżniamy jednak 3 wyjątki od tej reguły, w których nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Nie potrzebujemy takiej zgody gdy:

  • osoba otrzymała zapłatę za pozowanie i nie ma wyraźnych zastrzeżeń do wykorzystania wizerunku i nie będzie potrzebna odrębna zgoda,
  • osoba jest publiczna oraz powszechnie znana, gdy zdjęcie lub film zostały zrobione w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczna (np. politycy, celebryci),
  • wizerunek danej osoby stanowi tylko małą część ogólnej całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy też impreza publiczna. 

 

Konsekwencje rozpowszechnienia wizerunku bez zgody

Gdy rozpowszechniamy czyjś wizerunek bez jego zgody, możemy narazić się na nieprzyjemne konsekwencje takiego postępowania. Jeśli materiały z wizerunkiem osoby, która nie wyraziła zgody, zostaną rozpowszechnione, ma ona prawo zażądać zaniechania działania — czyli zobowiązać osobę publikującą do zaprzestania rozpowszechniania materiałów (np. usunięcie zdjęć). Jeżeli naruszenie zostało zawinione, sąd może przyznać osobie pokrzywdzonej zadośćuczynienie. Sąd przy wymierzaniu kary kieruje się stopniem naruszenia wizerunku danej osoby, w jakich okolicznościach i w jakim charakterze działał sprawca. Przestępstwo naruszenia wizerunku i jego rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody jest również zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.