Rozwód to zawsze trudny czas dla obojga małżonków, a jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów tego procesu jest podział majątku wspólnego. Jak przepisy regulują tę kwestię i jak dokładnie przebiega podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa? W niniejszym artykule przybliżymy to zagadnienie, omawiając różne sposoby podziału majątku po orzeczonym przez sąd rozwodzie.

Majątek wspólny – czym jest w praktyce?

Wspólność majątkowa małżonków powstaje automatycznie z mocy prawa tuż po zawarciu małżeństwa. W praktyce oznacza to, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa stają się ich wspólnym dobrem. Warto jednak pamiętać, że nie wszystko, co nabyte w trakcie małżeństwa, stanowi automatycznie majątek wspólny. Istnieją pewne wyjątki, takie jak np. przedmioty służące wyłącznie osobistemu użytkowi jednego z małżonków, spadki czy darowizny otrzymane przez jedną ze stron.

W jaki sposób dochodzi do podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

Jeżeli zawarcie małżeństwa oznacza powstanie wspólności majątkowej, formalne rozwiązanie związku powoduje jej ustanie. Wspólność o charakterze łącznym przekształca się wówczas we wspólność ułamkową, co oznacza, że każdy z byłych małżonków posiada udział w takim majątku – co do zasady, jest on dzielony po połowie. W rzeczywistości takie rozwiązanie rzadko bywa zadowalające dla stron, dlatego małżonkowie korzystają z dodatkowych możliwości – podziału majątku na drodze sądowej podczas rozprawy rozwodowej lub podziału tuż po rozwodzie, który może obejmować zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub uzyskanie prawomocnego postanowienia sądowego.

Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oznacza, że obie strony dobrowolnie decydują się na podział majątku i zgadzają się co do jego przebiegu. W takiej sytuacji niezbędne jest sporządzenie umowy przez notariusza, który uwierzytelnia jej treść oraz podpisy stron. Jak wyjaśnia adwokat z Krakowa od spraw rodzinnych, jeśli jednak strony nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku lub gdy jeden z małżonków nie zgadza się na jego podział, konieczne jest uzyskanie prawomocnego postanowienia właściwego sądu w sprawie podziału. W takim przypadku każda ze stron może złożyć wniosek o podział majątku przed sądem, który będzie rozpatrywał sprawę i podejmował decyzje o podziale majątku według przepisów prawa.