Wyrok łączny – na czym to polega?

Wyrok łączny to łączna kara za przestępstwa, jakie popełnił sprawca. Skazany otrzymuje wyrok za każde odrębne postępowanie, a następnie sąd sprawdza możliwość przydzielenia wyroku łącznego. Sąd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek uwzględnienia oraz prześledzenia wszystkich wcześniejszych wyroków prawomocnych, których dotyczy wniosek o karę łączną, ale także i pozostałe wyroki. Jeśli zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, sąd jest zobowiązany orzec taką karę.

Kto wydaje wyrok łączny?

Obowiązek wydania wyroku łącznego spoczywa zawsze na ostatnim sądzie pierwszej instancji, który wydał wyrok skazujący. Jeśli natomiast pojawi się pewnego rodzaju spór lub konflikt między poszczególnymi sądami, w takiej sytuacji ten wyższego rzędu podejmuje ostateczną decyzję i zajmuje się wydaniem wyroku łącznego. Jeśli z kolei zarówno sąd powszechny, jak i sąd szczególny wydadzą jednocześnie wyroki, wtedy karę łączną wydaje sąd, który zawyrokował o surowszej karze dla skazanego.

Często orzecznictwo sądu opiera się o informacje uzyskane bezpośrednio od prokuratora lub zakładów karnych, w których przebywał skazany. Zazwyczaj dotyczą one sytuacji rodzinnej i finansowej , jak i stanu zdrowia skazanego. Nie bez znaczenia są także informacje odnośnie zachowania skazanego w danym zakładzie karnym oraz dane na temat już zakończonych kar. Sąd musi rozważyć wszystkie za i przeciw, by móc jednoznacznie stwierdzić, czy skazanemu przysługuje możliwość wydania wyroku łącznego. Jeśli warunki nie są spełnione, wtedy sąd nie uwzględnia wniosku.

Łączenie kar

W sytuacji, kiedy skazany posiada kary z tytułu pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, nie ma przeszkód do ich połączenia. Stosuje się wtedy przelicznik, zgodnie z którym jeden miesiąc ograniczenia wolności będzie równoznaczny z 15 dniami pozbawienia wolności. Taki przelicznik nie ma racji bytu w przypadku kary grzywny, której nie można połączyć z karą pozbawienia wolności, czy innym podobnym wyrokiem.

Utrata mocy wyroku łącznego

Kiedy dochodzi do utraty mocy wyroku łącznego? Sytuacja ta została jasno określona przez Kodeks Postępowania Karnego. Najczęściej mowa tutaj o okolicznościach, kiedy jeden z wydanych wyroków będących podstawą do wydania wyroku łącznego zostanie zmieniony lub uchylony, wtedy również wyrok łączny traci moc. Drugą sytuacją, w której wyrok łączny przestaje obowiązywać, jest konieczność wydania nowego wyroku łącznego. W takich okolicznościach poprzedni również traci moc.

Uprawomocnienie wyroku łącznego

Jeżeli dojdzie do uprawomocnienia wyroku łącznego, wtedy już poszczególne wyroki, które stanowiły podstawę do wydania kary łącznej, nie są wykonywane. Ile natomiast może wynieść taki wyrok? Istnieje kilka możliwości. Wyrok łączny może równać się sumie zasądzonych kar, jak i wysokości najwyższej z kar. Sąd określa wyrok w tychże granicach, przy czym musi uwzględnić, iż kara pozbawienia wolności nie może być wyższa niż 15 lat, a kara ograniczenia wolności nie może przekroczyć 2 lat. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Karnego.