Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to możliwość wprowadzona dla skazanych, którzy przestrzegają regulaminu zakładu karnego i chętnie poddają się procesowi resocjalizacji. Kiedy można o nie wnioskować i kto może to zrobić? O tym będzie mowa w dzisiejszym wpisie.

Kiedy możliwe jest przedterminowe zwolnienie?

O przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego można wnioskować nie wcześniej niż po odbyciu połowy kary. Są jednak przypadki, gdy jest to możliwe jeszcze później. Przykładowo recydywiści i osoby skazane za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mogą starać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po upłynięciu ¾ wyroku, a skazani na 25 lat pozbawienia wolności – dopiero po 15 latach.

Wnioski o przedterminowe zwolnienie rozpatruje sąd penitencjarny, biorąc przy tym pod uwagę szereg czynników. O ewentualnym wcześniejszym zwolnieniu decyduje między innymi postawa skazanego (na przykład to, czy żałuje popełnionego przestępstwa, czy starał się naprawić wyrządzone szkody), a także okoliczności popełnienia czynu zabronionego (jak to, czy dokonał go z premedytacją). Niemałe znaczenie ma też zachowanie skazanego podczas odbywania kary. Jeśli są przesłanki, by przypuszczać, że pomyślnie przeszedł on proces resocjalizacji, sąd może postanowić o wcześniejszym zwolnieniu, jednak nie jest do tego zobligowany. W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, można złożyć go ponownie po upływie określonego czasu. Czas ten to 3 miesiące od daty oddalenia poprzedniego wniosku przy karze do 3 lat pozbawienia wolności oraz 6 miesięcy przy wyższym wyroku.

Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć sam skazany, ale mają prawo zrobić to też jego obrońca, a także kurator sądowy i dyrektor zakładu karnego.

Co oznacza przyjęcie wniosku?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty , skazany opuszcza zakład karny, a pozostała część jego wyroku stanowi tzw. okres próby. W tym czasie skazany musi stosować się do postanowień sądu dotyczących dozoru. Oznacza to na przykład zgłoszenie do kuratora sądowego w ustalonym terminie i stawianie się na wyznaczone przez niego spotkania oraz niezmienianie stałego miejsca pobytu bez zgody sądu. Każde popełnione w tym czasie przestępstwo lub naruszenie porządku publicznego może skutkować powrotem do zakładu karnego. W takim wypadku okres próbny nie liczy się do czasu odbywania kary.