Mimo że sąd wydaje orzeczenie w jakiejś sprawie nie znaczy to od razu, że wyrok się uprawomocnia. W większości przypadków istnieje bowiem określony limit czasu, w którym strona przeciwna może w jakikolwiek sposób zareagować, jeśli nie zgadza się z postanowieniem sądu. W jakim terminie uprawomocniają się orzeczenia?

 

Termin uprawomocnienia – od czego zależy?

Termin uprawomocnienia orzeczenia zaczyna się od dnia jego wydania lub od dnia doręczenia postanowienia, jeśli odpis należy doręczyć. Możliwa jest też sytuacja – od dnia doręczenia uzasadnienia orzeczenia.  

 

Orzeczenia sądowe dzielimy na trzy rodzaje:

  • wyroki,
  • nakazy zapłaty,
  • postanowienia. 

 

Dla tych orzeczeń przepisy prawa przewidują różne terminy zaskarżenia, a to również oznacza, że mają one różne terminy prawomocności. Orzeczenie sądowe staje się prawomocne od razu tylko w przypadku, jeśli nie przysługuje mu termin zaskarżenia. 

 

Termin uprawomocnienia się orzeczenia może również ulec zmianie przez działania stron. Uczestnicy sprawy mają prawo wnieść w celu zaskarżenia wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w ciągu siedmiu dni od dnia wydania orzeczenia, a w określonych przypadkach od jego doręczenia stronie. 

 

Wyrok sądu upełnomocni się po tygodniu od jego wydania. Jeśli jednak któraś ze stron w ciągu siedmiu dni od wydania orzeczenia wystąpi o doręczenie uzasadnienia, to orzeczenie upełnomocni się dopiero po czternastu dniach od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. 

 

Postanowienia nieprocesowe

Jeśli mówimy o postanowieniach nieprocesowych, czyli postanowieniach rozstrzygających co do istoty sprawy, takie postanowienia uprawomocniają się w trybie przewidzianym dla wyroku. 

Natomiast postanowienia sądu, które nie rozstrzyga istoty sprawy, uprawomocni się w ciągu siedmiu dni od dnia jego ogłoszenia przez sąd. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której uczestnicy postępowania nie zaskarżą wydanego postanowienia, czyli nie wniosą zażalenia.