W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny jest koniecznością dostarczania danej osobie środków utrzymania lub wychowania. Najczęściej występuje w relacjach dzieci z rodzicami lub w relacji ze współmałżonkiem. Funkcją tego świadczenia jest zapewnienie warunków materialnych osobom uprawnionym do jego otrzymywania. Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj spoczywa na osobach najbliższych, co ma wpływać pozytywnie na wytworzenie poczucia odpowiedzialności za rodzinę. Środki utrzymania, których może się domagać dana osoba, mogą służyć do zaspokajania potrzeb, takich jak pożywienie, odzież, mieszkanie czy leki. Środki wychowania to dbanie o zdrowie, rozwój fizyczny i umysłowy oraz potrzeby psychiczne osoby uprawnionej. Celem świadczeń jest zaspokojenie różnorodnych potrzeb danej osoby, które mogą zmieniać się na przestrzeni czasu.

Na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny?

Osobami zobowiązanymi do tego świadczenia są przede wszystkim krewni w linii prostej, czyli rodzice i dzieci oraz rodzeństwo. Ponadto powinność ta dotyczy również małżeństwa, dzieci przysposobionych oraz macoch i ojczymów wobec pasierbów i pasierbic. Jeżeli chodzi o wysokość alimentów, to może być ona zmienna w czasie i zależeć od potrzeb danej jednostki oraz możliwości finansowych osoby zapewniającej to świadczenie.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Uprawnienie to przestaje być zasadne w sytuacji , kiedy zniknęły przesłanki, przemawiające za jego przyznaniem. Przykładem może być sytuacja, kiedy osoba uprawniona usamodzielni się i tym samym będzie uzyskiwać dochody umożliwiające samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb. W drugim przypadku obowiązek ten wygasa, kiedy osoba, na której on ciąży, przestanie być w stanie go zapewnić. Może się to stać na skutek utraty zatrudnienia, zmniejszenia wynagrodzenia, nagłego wzrostu wydatków lub utraty zdolności do pracy na skutek wypadku.

W takich sytuacjach każda ze stron może zwrócić się o:

  • zasądzenie alimentów,
  • podwyższenie alimentów,
  • zmniejszenie alimentów,
  • zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek ten znika ostatecznie w przypadku śmierci jednej ze stron. Nie podlega on dziedziczeniu, dlatego nie może być przejęty przez innych. Jednak osoba uprawniona ma prawo do rat alimentacyjnych, pochodzących ze spadku po zobowiązanym.

Alimenty na dorosłe dziecko

Nie istnieje konkretny wiek osoby uprawnionej, w którym wygasa obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że rodzic zobowiązany do wspierania finansowego dziecka nie staje się zwolniony z tego zadania wraz z osiągnięciem przez potomka 18 roku życia ani wraz z ukończeniem przez niego studiów lub podjęciem pracy. Przyjmuje się, że kiedy dziecko wyraża chęć kontynuowania nauki na studiach wyższych lub w szkole policealnej, to rodzice w miarę swoich możliwości powinni mu to umożliwić. Są oni zobowiązani do świadczeń finansowych na dziecko do czasu, aż będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny nie znika, jeśli został zasądzony w stosunku do dziecka z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu usamodzielnienie.