Ustna umowa w świetle prawa

Umowy ustne są zawierane częściej , niż mogłoby się wydawać. Niewielkie pożyczki w gronie rodziny czy przyjaciół, drobne remonty, prace hydraulika, elektryka czy innego specjalisty – wszystkie te działania najczęściej uzgadniane są jedynie słownie i bazują na przeświadczeniu, że obie strony dotrzymają ustalonych warunków transakcji. Co jednak zrobić, jeśli tak się nie stanie?

Kiedy obowiązuje umowa ustna?

Umowa ustna jest zgodnym oświadczeniem woli stron, które zobowiązują się do wypełnienia pewnych słownych ustaleń. Jest ona wiążąca w każdej kwestii, dla której prawo nie przewiduje określonej formy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku niektórych działań, wymagane jest zawarcie umowy określonego typu, na przykład umowy pisemnej, umowy z poświadczonymi notarialnie podpisami czy nawet w formie aktu notarialnego. Do umów, które wymagają formy pisemnej zalicza się chociażby umowę o pracę między pracownikiem a pracodawcą czy umowę o udzielenie kredytu, natomiast formy aktu notarialnego wymagają przykładowo kupno i sprzedaż nieruchomości.

W każdej kwestii, która nie wymaga specjalnej formy, umowa ustna jest tak samo wiążąca jak umowa zawarta w formie pisemnej. Co więcej, ważna jest także umowa, w której zgodą na ustalenia jest nie samo werbalne potwierdzenie, ale nawet zachowanie, które sugeruje wolę ich przyjęcia – wtedy mamy do czynienia z umową per facta concludentia. Do najpopularniejszych gestów świadczących o zgodzie na warunki umowy jest uścisk dłoni pomiędzy stronami, które omawiały szczegóły transakcji.

Co zrobić, gdy umowa ustna nie jest respektowana?

Należy liczyć się z tym, że w razie jeśli jedna ze stron nie będzie wywiązywać się z warunków porozumienia, w przypadku umowy ustnej pokrzywdzonemu trudniej jest dochodzić swoich praw. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe – nawet jeśli nie istnieje dokument, który poświadczałby zawarcie porozumienia, sprawa niedotrzymania warunków umowy może trafić do sądu. Wtedy jednak na osobie, która dochodzi swoich praw, ciąży obowiązek udowodnienia, że porozumienie rzeczywiście zostało zawarte. Najłatwiej dowieść tego, powołując świadków, którzy mogą ten fakt potwierdzić, jednak dowodem mogą być także wszelkie inne ślady zawarcia umowy, np. SMS-y czy e-maile. W razie wątpliwości, czy dana umowa ustna jest ważna oraz czy możliwe jest udowodnienie przed sądem jej zawarcia, najlepiej skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który dokładnie wyjaśni, jak przedstawia się sytuacja w danym wypadku.