Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi rozwiązanie dla zadłużonych osób, które nie są w stanie samodzielnie radzić sobie z regulowaniem należności i których sytuacja wskazuje, że ten stan rzeczy nie ulegnie poprawie w bliskiej przyszłości. Co należy zrobić, by uzyskać częściowe lub całkowite umorzenie długów? I kto może się o nie starać?

Upadłość konsumencka – dla kogo jest rozwiązaniem?

O sądowe stwierdzenie upadłości obecnie mogą starać się jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Należy również wskazać, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli stwierdzi, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Warto zatem zauważyć, że aktualnie ten środek prawny jest przeznaczony dla osób, którym nie można zarzucić istotnej winy w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony także wówczas, gdy Sąd ustali, że dłużnik – w okresie dziesięciu ostatnich lat – działał nierzetelne lub nieuczciwe: nie wykonywał obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, nie zgłosił w terminie wniosku o upadłość jako przedsiębiorca, dokonywał czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Treść wniosku jest ściśle sformalizowana. Powinien on zawierać wskazanie okoliczności, które go uzasadniają i ich uprawdopodobnienie. Aktualnie koniecznym jest również podanie we wniosku wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników , spisu wierzycieli i wierzytelności spornych, listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika. Dodatkowym, obligatoryjnym elementem jest również złożenie przez dłużnika oświadczenia, że nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające oddalenie wniosku.

Jak wygląda postępowanie?

W trakcie postępowania cały majątek dłużnika staje się masą upadłościową, która może zostać spieniężona, by spłacić długi. Jeśli majątek nie jest wystarczający, by je pokryć, sąd może ustalić trzyletni plan spłaty długów, a w razie takiej konieczności umorzyć część z nich. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że dłużnik zostanie pozbawiony środków do życia. Sąd bierze pod uwagę potrzeby finansowe dłużnika i zapewnia mu indywidualnie dobraną do jego sytuacji ilość środków pozwalającą na wynajęcie mieszkania i realizację codziennych potrzeb. W przypadku gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu długów.

Podsumowując, warto zauważyć, że upadłość konsumencka pozwala na kompleksową naprawę sytuacji finansowej. Wymaga jednak rzetelnego i uczciwego postępowania ze strony dłużnika oraz wyczerpania określonej procedury sądowej.