Powołanie do spadku może się odbywać w formie testamentu lub też ustawy, ale jak rozpoznać, z czym mamy do czynienia? Jak wygląda dziedziczenie ustawowe, a jak dziedziczenie majątku według testamentu po zmarłej osobie? Dowiedzmy się tego! 

Co to jest testament, a co dziedziczenie ustawowe?

W przypadku śmierci danej osoby dziedziczenie spadku odbywa się poprzez testament, jeśli ów został sporządzony. Zgodnie z art. 941 Kodeksu Cywilnego, rozporządzić majątek osoby nieżyjącej można tylko poprzez testament. Testament ma zawsze pierwszeństwo, jeśli został on dobrze sporządzony oraz jest ważny. Wtedy też przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego nie znajdą zastosowania w praktyce. 

 

Natomiast jeżeli spadkodawca nie przygotował testamentu lub osoby, które powołał w testamencie nie chcą, lub też nie mogą być spadkobiercami, wtedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym. Odnosi się ono  do całości spadku. 

 

Co w sytuacji, jeśli spadkobierca nie chce spadku?

Spadkobierca ma prawo odrzucić zapisany mu spadek. Odrzucić spadek co do zasady można w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Spadek można odrzucić z ustawy albo z testamentu, jak również z ustawy i testamentu. Jeśli dana osoba odrzuci spadek, część przypadająca na tą osobę przechodzi na innych spadkobierców. 

 

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe odbywa się według kolejności artykułu 931-940 Kodeksu Cywilnego. 


Dziedziczenie ustawowe odbywa się w następującej kolejności:

  • małżonek i dzieci spadkodawcy,
  • małżonek i rodzice spadkodawcy – rodzeństwo, jeśli rodzice spadkodawcy nie dożyli,
  • dziadkowie spadkodawcy,
  • pasierbowie spadkodawcy,
  • Skarb Państwa, jeśli nie da się ustalić miejsca zamieszkania w Polsce ostatniego spadkobiercy.