Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

W większości sytuacji wymierzona przez sąd kara powinna zostać wykonania niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Jednak w niektórych przypadkach, które są wskazane w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego (art.150-151 k.k.w.) można ubiegać się o odroczenie wykonania kary , składając właściwy wniosek. Jak powinien wyglądać taki dokument, co należy w nim zawrzeć oraz w jakich sytuacjach można go złożyć?

Jak powinien wyglądać wniosek o odroczenie wykonania kary?

Wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być złożony w sądzie, który wydał wyrok w sprawie skazanego. Zatem będzie to sąd rejonowy lub okręgowy. To pierwsza podstawowa kwestia, o której należy pamiętać. We wniosku konieczne jest podanie właściwej nazwy sądu, który w I instancji wydał wyrok, wydział oraz dokładny adres. Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku warto zapoznać się z art. 150 k.k.w. i art. 151 k.k.w. W artykułach tych zawarte są informacje dotyczące maksymalnego okresu odroczenia kary, a także sytuacje, w których takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania. Po uzupełnieniu danych wnioskodawcy, sądu oraz miejscowości i daty wypełnienia, w odpowiednim miejscu dokumentu należy uzasadnić okoliczności sprzyjające odroczeniu kary. Do wniosku koniecznie jest dołączenie wszelkich dokumentów potwierdzających opisaną sytuację. Może to być kopia umowy o pracę czy dokumentacja medyczna. Brak takich załączników spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W jakich przypadkach możliwe jest odroczenie wykonania kary?

Odroczenie wykonania kary na podstawie wniosku możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Może wśród nich znaleźć się choroba członka rodziny, który wymaga stałej opieki, a nikt poza skazanym nie może jej zapewnić. Kolejnym przykładem jest sytuacja, w której skazany jest jedynym żywicielem rodziny lub miało miejsce zdarzenie losowe wymagające natychmiastowego podjęcia czynności. Dodatkowo sąd może dokonać odroczenia wykonania kary w przypadku zaburzeń psychicznych skazanego lub innej, ciężkiej choroby, która po umieszczeniu go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub stanowić poważne niebezpieczeństwo. Ostatnią możliwością ubiegania się o odroczenie wykonania kary są pilne prace polowe i zapewnienie zabezpieczenia inwentarzu żywego. Każdą z wymienionych okoliczności należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

O czym należy pamiętać przy składaniu wniosku o odroczenie wykonania kary?

Należy pamiętać, że odroczenie wykonania kary może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres nie może przekroczyć roku. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca ciężarnej kobiety lub takiej, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do 3. roku życia. Oczywiste jest również, że odroczenie wykonania kary może zostać odwołane przez sąd w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone lub w sytuacji, gdy skazany nie skorzysta z odroczenia we wskazanym we wniosku celu lub rażąco naruszy porządek prawny. Wniosek o odroczenie kary podlega opłacie w wysokości 80 zł.