Spółka z o.o. – na czym to polega?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma działalności , z której najczęściej korzystają wspólnicy pragnący ograniczyć ryzyko do wysokości poniesionego wkładu finansowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, kapitał ten wynosi minimum 5 tysięcy złotych. Jest to także minimalna kwota wymagana do założenia spółki z o.o. Jednocześnie strony podejmujące się stworzenia spółki zachowują stały i bezpośredni nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem tej formy działalności.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Utworzenie spółki z o.o. należy rozpocząć od przygotowania umowy przez jedną bądź więcej zainteresowanych osób. Następnym krokiem jest wniesienie nakładu finansowego przez każdego wspólnika w kwotach wystarczających na pokrycie minimalnego wkładu o wspomnianej już wysokości. Kolejny etap skupia się na powołaniu zarządu oraz ustanowieniu rady nadzorczej. Zamiennie można mianować komisję rewizyjną, jeżeli jest to wymóg stawiany przez umowę spółki bądź ustawę. Zwieńczeniem całego procesu jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, czyli KRS. Warto pamiętać, iż w trakcie procesu rejestracji numer REGON oraz numer NIP zostaną nadane automatycznie.

Zawarcie umowy

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierana jest w formie aktu notarialnego. Można ją zawrzeć także przy pomocy dostępnego wzorca w tzw. Systemie s24. W umowie konieczne jest podanie nazwy i siedziby firmy, przedmiotu jej działalności, wysokości kapitału zakładowego, ilości udziałów przypadających na każdego wspólnika, liczby oraz wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez każdego ze wspólników, oraz czasu trwania spółki. Zawarta umowa nadaje spółce osobowość prawną. Od tej pory może ona zaciągać zobowiązania, jak i spełniać się w roli pracodawcy.

Organy w spółce z o.o.

Omawiana forma działalności opiera się w głównej mierze na trzech organach. Jest to zgromadzenie wspólników, czyli organ uchwałodawczy. Drugim organem jest zarząd spółki pełniący funkcje wykonawcze. Trzeci organ to komisja rewizyjna bądź rada nadzorcza zobowiązania do pełnienia czynności rewizyjnych lub kontrolnych. Ostatni wspomniany organ może zostać ustanowiony dobrowolnie w wyniku decyzji wspólników. Obowiązek jego ustanowienia jest nakładany przez państwo tylko w sytuacji, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tysięcy złotych, a liczba wspólników wyniesie 25.

Najczęstsze błędy przy rejestracji

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z jasno określonych etapów. Często jednak dochodzi do popełniania charakterystycznych błędów, które opóźniają cały proces i wymagają ponownego rozpatrzenia. Najbardziej powszechne zaniedbania dotyczą chociażby braku załączników, które mają charakter obowiązkowy. Przed złożeniem dokumentów koniecznym jest upewnienie się, czy są one kompletne. Wspólnicy powinni także dopełnić obowiązku uiszczenia opłat sądowych jeszcze przed złożeniem wniosku i dołączyć dowód do formularzy rejestracyjnych. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony bez próby jego rozpatrzenia. Warto zwrócić również uwagę na precyzyjne wypełnienie wszystkich pól w dokumentacji. Bardzo częstym błędem jest pomyłka w danych wspólników, niekompletny adres siedziby, błędna deklaracja numerów PKD, jak i wiele innych kwestii, które mogą mieć znaczący wpływ na powodzenie całego procesu zakładania spółki z o.o.