Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Czy rozwód z orzekaniem o winie może powodować określone skutki prawne? Jak należy rozumieć pojęcie winy rozkładu pożycia? Czy małżonkowie mogą być bardziej lub mniej winni zaniku więzi małżeńskiej? Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się więcej.

Wina rozkładu pożycia – jak należy rozumieć to pojęcie?

Zanim zostanie poruszony właściwy temat dzisiejszego wpisu, a mianowicie – konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem pojęcia winy rozkładu pożycia. Mimo że ten termin został zastosowany m.in. w kilku przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, próżno doszukiwać się jego definicji. Czy zatem winę utożsamia się z przyczyną (rozkładu pożycia)? W opracowaniach z zakresu prawa rodzinnego znaleźć można wzmianki o konieczności interpretowania wskazanych pojęć w odrębny sposób.

Mianem przyczyny można określić wszystkie fakty czy zdarzenia, które doprowadziły do skutku, jakim jest powstanie i pogłębienie stanu rozkładu pożycia. W wielu przypadkach wskazuje się na tzw. związek przyczynowy. Co to oznacza? Otóż aby móc określić jednego z małżonków jako winnego, należy ustalić związek przyczynowy między jego zachowaniem a zanikiem więzi małżeńskich. Czynami zawinionymi mogą stać się jednak wyłącznie działania czy zaniedbania samych małżonków. W tej kategorii nie mieszczą się postawy bądź aktywności osób trzecich.

Warto pamiętać o tym, że wina rozkładu pożycia nie może być stopniowana.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy a ustanie małżeństwa

Na zgodne żądanie małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. Jeśli jednak takie żądanie się nie pojawi, sąd orzeka czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Jakie konsekwencje wiążą się z przypisaniem winy w wyroku rozwodowym? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia , a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

(Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)

Rozwód z orzekaniem o winie, czyli kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków, powoduje określone skutki prawne, np. w zakresie przepisów regulujących obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami. W tym przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby winnej (przez którą ustaje związek małżeński) na korzyść osoby poszkodowanej. Przypisanie małżonkowi winy w sprawie rozwodowej może rzutować także na sposób i przebieg podziału wspólnego majątku.

Co ważne – orzekanie o winie nie wpływa na obowiązek płacenia alimentów na rzecz dzieci.