Rozgraniczenie nieruchomości

Właściciele sąsiadujących ze sobą działek nie zawsze mają świadomość prawidłowego przebiegu ich granic, wskutek czego bardzo często powstają między nimi napięcia, w tym także kłótnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy konflikt jest uzasadniony. Może się bowiem zdarzyć, że działki i ich granice nie zostały wytyczone prawidłowo lub zostały zatarte wraz z czasem, przez co panujący spór można uznać za zasadny. Postępowanie w celu rozgraniczenia nieruchomości ma wytyczyć prawidłowe granice działek z jak największą dokładnością i precyzją, a kończy się sporządzeniem odpowiednich dokumentów wiążących prawnie.

Przebieg postępowania w celu rozgraniczenia nieruchomości

W trakcie rozgraniczania nieruchomości przeprowadza się wiele prac związanych z prawidłowym wytyczeniem granic sąsiadujących ze sobą działek. Postępowanie to rozpoczyna się od sporządzenia wniosku przez właściciela działki ze spornymi granicami lub w przypadku stawiania nowego obiektu budowlanego czy w razie łączenia ze sobą kilku gruntów. Wniosek jest prosty i przejrzysty, zawiera tylko niezbędne i podstawowe informacje. Warto go jednak uzupełnić o jak najwięcej załączników mających wpływ na błyskawiczne wydanie decyzji , np. wyciąg z księgi wieczystej czy dokładny i precyzyjny opis danej sytuacji. Urząd właściwy dla danej działki wyda wówczas dokument, postanawiający o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, wyznaczając jednocześnie odpowiedniego biegłego geodetę.

Po skompletowaniu wszystkich danych tyczących się gruntu geodeta przekaże listownie pisemnie wezwanie do stawienia się na gruncie dla obu stron, które jest obowiązkowe i zazwyczaj planowane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Wówczas przy asyście obu stron, geodeta rozpocznie proces wytyczania granic działki na podstawie istniejących znaków, śladów granicznych oraz map, po czym sporządzi wiążący protokół graniczny. W toku tego postępowania może się jednak zdarzyć, że granica działki nie będzie mogła być wytyczona w prawidłowy sposób przy pomocy urządzeń geodezyjnych, wówczas wytyczenie musi odbyć się na podstawie zgody obu stron. Protokół graniczny zmienia się wtedy na akt ugody, który ma moc prawną i sądową. Ostatecznie dokument decyzyjny o rozgraniczeniu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kiedy można i kiedy warto przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości?

Operację rozgraniczenia nieruchomości można przeprowadzić w dowolnym czasie, zarówno podczas stawiania nowego budynku, jak i po wielu latach. Do sporów pomiędzy sąsiadami dochodzi bowiem bardzo często nawet kilka dekad po zagospodarowaniu działki, przez co prawo nie nakłada na wnioskodawcę konkretnych widełek czasowych. Warto jednak zlecić tę czynność od razu po wstępnych problemach z jej wytyczeniem. Eskalacja problemów sąsiedzkich jest bardzo niekorzystna i nigdy nie kończy się w sposób zgodny z oczekiwaniami obu stron. Co więcej, poszkodowany sąsiad z pewnością poczuje się pokrzywdzony i będzie chciał za wszelką cenę udowodnić swoją rację, nawet kosztem znacznego pogorszenia stosunków sąsiedzkich. Szczególnie duży problem jest wtedy, gdy do spornego przebiegu granic działki wszyscy zdążyli się przyzwyczaić, wówczas warto od razu zgłosić ich prawidłowe wytyczenie.

Postępowanie może zakończyć się na drodze sądowej…

Niestety wydanie decyzji przez wójta lub burmistrza nie zawsze jest możliwe. Wówczas jedyną formą rozgraniczenia działki jest proces sądowy. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy jedna ze stron czuje się poszkodowana mimo przeprowadzonych czynności lub materiał dowodowy nie daje jednoznacznych podstaw do wytyczenia prawidłowego przebiegu granic działki. Sprawą zajmie się sąd powszechny na podstawie istniejącej dokumentacji, a od postanowienia kończącego postępowanie w pierwszej instancji można złożyć apelację do sądu drugiej instancji.