Powszechnie wiadome jest,  jakie strony biorą udział w postępowaniu sądowym. Sędzia, prokurator, pełnomocnik, ale gdy słyszymy biegły sądowy, nie do końca jesteśmy świadomi tego, czym taka osoba się zajmuje i  jaką pełni rolę w postępowaniu sądowym. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaką rolę w postępowaniu sądowym odgrywa biegły sądowy, zapraszamy do dalszej części artykułu. 

Kim jest biegły sądowy?

Biegły sądowy to osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie, posiada bogate doświadczenie zawodowe jak i ogromną wiedzę teoretyczną. Powoływany jest w celu wystawienia fachowej opinii o okolicznościach zdarzenia, mających duże znaczenie w postępowaniu podczas sprawy sądowej. Bardzo ważne jest, aby biegły posiadał nie tylko niekwestionowaną wiedzę, ale również cieszył się zaufaniem publicznym i charakteryzował się bezstronnością, jak i sumiennością. Kadencja biegłego sądowego trwa 5 lat. Biegły sądowy pełni rolę pomocniczą organu procesowego.

Kto może powołać biegłego sądowego?

Biegły sądowy może zostać powołany przez sąd:

  • z listy biegłych sądowych, ustanowionych przez prezesa sądu okręgowego,
  • spośród innych bezstronnych osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje biegłych w sprawie. 

Obowiązek sprawdzenia kwalifikacji biegłego należy do sądu. 

Obowiązki biegłego sądowego

Do najważniejszych zadań biegłego sądowego należy wykonywanie badań oraz eksperymentów , które pozwolą odpowiedzieć biegłemu na pytania zadane przez sąd. Dodatkowo pozwolą mu one na sporządzenie (zazwyczaj) w formie pisemnej opinii , w której nie tylko znajdzie się cały przebieg badań, ale również wnioski, które zostały z nich wyciągnięte. Opinia biegłego sądowego musi być jasna, spójna oraz całkowicie bezstronna. Jeśli opinia biegłego budzi jakieś wątpliwości lub biegły wyraża w niej swoje poglądy i opinie,  jest zobowiązany stawić się na zeznania w sądzie, do którego jest przypisany. Nadzór nad biegłym sądowym sprawuje prezes sądu okręgowego. Co jest istotne, biegły sądowy musi niezwłocznie powiadomić prezesa o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania oraz o zamierzonej przerwie w pełnionych obowiązkach przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kto może zostać biegłym sądowym?

Wymagania dla kandydatów na biegłego sądowego:

  • musi mieć ukończone 25 lat,
  • korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych (nie był karany),
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości z danej gałęzi nauki, rzemiosła, sztuki,
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazi zgodę na ustanowienie go biegłym.

Posiadanie należytej wiedzy oraz specjalistycznych wiadomości, powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena umiejętności i czy wszystkie istotne kwestie odnośnie wymagań zostały udokumentowane, należy do prezesa sądu okręgowego.