Przygotowanie do rozwodu – co warto wiedzieć?

Rozwód często jest dla małżonków ogromnym stresem i przytłaczającym przeżyciem. Obie strony muszą zmierzyć się nie tylko z wielką zmianą w życiu, ale też z wieloma nerwowymi sytuacjami spowodowanymi samym procesem rozwodowym. Dlatego, by jak najbardziej zminimalizować napięcie, najlepiej przed złożeniem pozwu zebrać wiadomości, które pozwolą przygotować się na to, co nas czeka. Oto kilka informacji na ten temat, które warto poznać.

Kiedy można starać się o rozwód?

O rozwód małżonkowie mogą starać się wtedy, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza? Zupełny rozkład stwierdza się, gdy ustają na trwałe wszelkie emocjonalne, fizyczne i gospodarcze więzi między małżonkami.

Trwałość rozkładu jest oceniana ze względu na to, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można oczekiwać, że małżonkowie nie wznowią wspólnego pożycia. Wszystkie inne powody – jak uzależnienie jednego z małżonków, zdrada czy przemoc domowa, mają wpływ na ocenę wyżej wymienionych przesłanek. Rzutują one w szczególności na ocenę winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Można bowiem domagać się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków. Zdarzają się sytuacje, w których sąd orzeka rozwód z winy obojga małżonków. Można również orzec rozwód bez orzekania o winie, jeśli małżonkowie nie domagają się w pozwie orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia.

Ile kosztuje złożenie pozwu?

Rozwód , jak łatwo się domyślić, wiąże się z kosztami. W Polsce, aby złożyć pozew o rozwód, należy uiścić opłatę, która wynosi 600 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – gdy poniesienie takich kosztów znacznie pogorszyłoby status materialny małżonka występującego o rozwód – można jednak starać się o zwolnienie z tej opłaty. Osoba, która zamierza wnieść o zwolnienie z kosztów, powinna przy składaniu pozwu złożyć również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które można pobrać ze strony internetowej Sądu, do którego składany będzie pozew.

Gdzie składa się pozew?

Pozew rozwodowy składa się do Sądu Okręgowego, właściwego miejscowo według wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli któreś z nich nadal zamieszkuje w danym okręgu. Jeśli obie osoby mieszkają już pod innym adresem, pozew składa się do tego Sądu Okręgowego , który jest właściwy dla strony pozwanej. W przypadku, gdy miejsce jej pobytu jest nieznane, dokumenty składa się do Sądu właściwego według miejsca zamieszkania powoda.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Przy składaniu pozwu rozwodowego należy dołączyć również kilka innych ważnych dokumentów. Między innymi skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli zaś małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci – odpisy ich aktów urodzenia (takie dokumenty po uiszczeniu opłaty można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego). W przypadku, gdy strona zamierza ubiegać się o alimenty na rzecz małoletnich dzieci, należy też dołączyć dokumenty potwierdzające potrzeby majątkowe dzieci oraz wykazać jakie są koszty ich utrzymania oraz koszty utrzymania małżonka, przy którym przebywają małoletni. Mogą to być między innymi zaświadczenie o zarobkach, PIT za ubiegły rok, wykaz kosztów utrzymania dzieci i rachunki, które dokumentują takie wydatki. Istotne jest, aby nie były to paragony, ponieważ nie mają one mocy dowodowej. Zamiast paragonów zasadne jest złożenie imiennych faktur za określone zakupy. Oprócz tego warto też dostarczyć wykaz opłat eksploatacyjnych i dowody wpłat za media. Jeśli osoba składająca pozew ma dowody świadczące o winie współmałżonka za rozkład pożycia, te również powinny zostać dołączone do pozwu.

Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Oryginał pozwu jest przeznaczony dla Sądu, natomiast jego odpis jest wysyłany przez Sąd do strony przeciwnej. Trzeci egzemplarz jest dla nas. Na nim nabijana jest na dzienniku podawczym prezentata informującą nas o dacie złożenia pozwu.

Więcej informacji na temat tego, jak przygotować się do rozwodu, będzie można znaleźć w kolejnych wpisach na blogu.