Właściciele nieruchomości często spotykają się z nieprzyjemnymi sytuacjami spowodowanymi przez najemców. Może to być nagminny hałas, zaleganie kilka miesięcy z czynszem lub szkody w mieszkaniu. Odpowiedź, co zrobić w takich sytuacjach, znajdziesz w poniższym artykule.

Wynajem mieszkania

Istotą wynajmu mieszkania lub lokalu, jest zobowiązanie wynajmującego do udostępnienia lokalu najemcy w zamian za określoną w umowie kwotę zwaną czynszem. Opłatę uiszcza się raz w miesiącu w terminie wskazanym w umowie. Wynajmując mieszkanie nigdy nie mamy pewności, czy najemca będzie terminowy i nie będzie zalegał z zapłatą czynszu. Mimo iż podpisując umowę zakładamy, że najemca będzie płacił czynsz regularnie, warto zabezpieczyć się na różne okoliczności.

Umowa i termin płatności

Podczas wynajmu lokalu kluczowe jest podpisanie umowy, która będzie określać strony najmu, okres, jakiego dotyczy umowa oraz wysokość miesięcznego czynszu, który najemca zobowiązuje się płacić. Wszelkie regulacje dotyczące sposobu oraz terminu płatności czynszu powinny być uwzględnione w umowie. Termin zapłaty określa się najczęściej na 10. dzień miesiąca. Jeśli dzień ten przypada weekend lub święto, wówczas termin zapłaty upływa na dzień następny po święcie lub weekendzie. Umieszczenie konkretnych terminów i sposobów uiszczania płatności w umowie pozwala nam w przyszłości egzekwować je od najemcy.

Sposoby egzekwowania zapłaty czynszu

Może zdarzyć się tak, że czynsz zostanie zapłacony z kilkudniowym opóźnieniem, jednak jeśli taka sytuacja wydarzyła się pierwszy raz, nie powinno być to powodem do zmartwień. Problem pojawia się, gdy najemca regularnie zalega z czynszem, nawet do kilku miesięcy. W takiej sytuacji warto wystosować pismo do najemcy z wezwaniem do zapłaty w określonym terminie na przykład 7 lub 14 dni. Dodatkowo zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego wynajmujący ma prawo do żądania odsetek od zaległego czynszu. Mogą one być także naliczane od zaległości związanych z innymi opłatami, np. za media. Oczywiście zapłaty zaległych czynszów można egzekwować drogą sądową, jednak należy pamiętać, że jeśli zaległa kwota nie przekracza 20 tys. zł, sprawa będzie rozstrzygana w postępowaniu uproszczonym.

Wypowiedzenie umowy

Najpopularniejszym sposobem „walki” z nieuczciwym najemcą jest wypowiedzenie umowy najmu. Można to zrobić, jeśli najemca zalega z trzykrotnym czynszem, jednak uprzednio trzeba go poinformować pisemnie o zamiarze rozwiązania umowy, a także powinniśmy wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty całej zaległości. Umowę można także wypowiedzieć najemcy, który płaci jedynie część czynszu, jednak zaległości łącznie wynoszą trzykrotność pełnego czynszu.

Inne przyczyny wypowiedzenia umowy

Umowę najmu można wypowiedzieć także z innych przyczyn niż zaleganie najemcy z czynszem. Powodem może być m.in. użytkowanie lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub sprzeczny z umową. Dodatkowo umowę z najemcą można także rozwiązać w wyniku wyrządzania szkód w wynajmowanym mieszkaniu lub jeśli najemca oddaje lokal do bezpłatnego używania , czy też podnajmuje osobie trzeciej bez zgody właściciela. Powodem do rozwiązania wypowiedzenia umowy może być także nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego przez najemcę. Należy jednak pamiętać, aby wszystkie prowadzone przez nas działania były zgodne z prawem.