Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy jest możliwy w Polsce dopiero od 2010 r. To właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym określająca zasady tego typu postępowań. Należy jednak pamiętać, że bez względu na powód skierowania sprawy do sądu, roszczenia całej grupy muszą być oparte na takiej samej podstawie prawnej. Jak wygląda proces składania pozwu zbiorowego i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

Pozew zbiorowy – podstawowe warunki

Pozew zbiorowy może zostać złożony przez przynajmniej 10 osób, które łączą te same roszczenia. Ważne, aby w przypadku każdego z nich określono jego ujednoliconą wysokość. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy grupa zdecyduje podzielić się na podgrupy. Wtedy to one osobno decydują o kwocie, którą chcą otrzymać po wygranej sprawie. Bez względu na to, czy osoby składające wspólnie pozew zbiorowy zdecydują zrobić się to w jednej grupie, czy w podgrupach, konieczne jest wyznaczenie reprezentanta. To właśnie on jest odpowiedzialny za wytoczenie powództwa. Prawo nie określa dokładnie, kto ma nim zostać – może być to zarówno jeden z powodów, jak i na przykład rzecznik konsumentów. Konieczne jest również zatrudnienie pełnomocnika. Wymaga tego przymus adwokacki oraz skomplikowany tryb postępowania grupowego.

Kiedy można złożyć pozew zbiorowy?

Kiedy w takim razie można złożyć pozew zbiorowy? Z postępowania grupowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, konsumenci czy podmioty w celu uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez produkt uznany za niebezpieczny. W przypadku właścicieli firm przesłanką do złożenia pozwu zbiorowego są działania nieuczciwej konkurencji, podczas gdy konsumenci mogą w ten sposób dochodzić na drodze sądowej ochrony swoich praw.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o postępowaniu grupowym pozew zbiorowy w przypadku roszczeń pieniężnych można złożyć tylko w sytuacji, gdy „wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy” (art. 2. 1). Sam pozew powinien spełniać nie tylko warunki określone w Kodeksie postępowania cywilnego , ale także zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym, wskazanie okoliczności, określenie wysokości roszczenia każdego z członków grup lub podgrup (po 2 osoby) oraz oświadczenie powoda potwierdzające, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Cena pozwu zbiorowego

Bardzo często ważnym czynnikiem decydującym o złożeniu pozwu zbiorowego jest nie tylko wizja wzbogacenia się po wygraniu sprawy, ale także same koszty związane z postępowaniem. Składając dokumenty w sądzie, należy liczyć się z możliwą koniecznością uiszczenia opłaty. Wynosi ona 2% wartości roszczenia, o ile sąd nie przychyli się do wniosku powodów. Jeśli jednak orzeknie on o winie pozwanego, to wtedy właśnie on jest zobowiązany do zapłacenia wspomnianej kwoty. Warto także pamiętać, że przy pozwach zbiorowych korzysta się z pomocy pełnomocnika grupy. Mówiąc o kosztach, należy doliczyć do nich również jego wynagrodzenie, które nie może być wyższe niż 20% roszczeń. Tyle samo wynosi kaucja, którą wpłaca się na poczet zabezpieczenia kosztów postępowania.