Pozew o zapłatę

Wezwanie do zapłaty jest zazwyczaj skutecznym sposobem na polubowne odzyskanie należności, jednak nie zawsze działa. W takim przypadku konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Czym jest pozew o zapłatę, jakie postępowanie wybrać oraz jak napisać pozew?

Pozew o zapłatę – czym jest?

Pozew o zapłatę inicjuje całe postępowanie. Musi on spełniać wymogi określone w art. 187 k.p.c. Powinno znaleźć się w nim żądanie osoby wnoszącej pozew, wyjaśnienie zasadności tego żądania, a także informacja, czy pomiędzy stronami były próby pozasądowego rozwiązania sporu. Pozew o zapłatę musi też spełniać warunki określone w art. 126 k.p.c. Są to: oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew, imię, nazwisko lub nazwy stron, oznaczenie rodzaju pisma, treść oraz dowody, podpis, listę załączników. W przypadku braku prowadzenia działalności przed dłużnika konieczne jest wskazanie jego adresu.

Jakie postępowanie wybrać?

Ważny jest wybór trybu postępowania, gdyż wpływa on na szansę na odzyskanie pieniędzy. Pozew o zapłatę można skierować w postępowaniu nakazowym, które jest tanie i szybkie oraz nie wymaga przeprowadzenia rozprawy. Aby sąd rozpoznał sprawę w trybie nakazowym, koniecznie jest dochodzenie konkretnej sumy pieniędzy lub świadczenia rzeczy zamiennych oraz dysponowanie odpowiednimi dowodami. Wydany nakaz zapłaty spowoduje, że dłużnik będzie musiał uregulować płatność w ciągu dwóch tygodni.

Pozew o zapłatę można też wnieść w postępowaniu upominawczym, które również prowadzi do wydania nakazu zapłaty. Konieczne jest wtedy przedstawienie dowodów. Aby skorzystać z trybu upominawczego , trzeba znać miejsce zamieszkania dłużnika.

Pozew o zapłatę można wnieść w postępowaniu uproszczonym. Wymaga to wypełnienia gotowych formularzy, co jest znacznym ułatwieniem. W tym przypadku ograniczona jest jednak kwota długu, który nie może przekraczać 20 000 złotych.

Jak napisać pozew o zapłatę?

W pozwie o zapłatę trzeba określić sąd, datę i miejsce sporządzenia, a także strony postępowania. Należy wskazać ich dane, a w przypadku osoby fizycznej również PESEL i miejsce zamieszkania. Pozew musi też zawierać oznaczenie trybu, w jakim chce się go złożyć. Konieczne jest wskazanie konkretnego roszczenia – może być to kwota wynikająca z faktury VAT. Warto zaznaczyć również, że w przypadku, jeśli sąd będzie przeprowadzał rozprawę, wnosi się o przeprowadzenie jej pod nieobecność powoda. W pozwie musi znaleźć się też uzasadnienie, w którym należy wspomnieć o tym, czy choć część długu została uregulowana, czy próbowano polubownie rozwiązać spór. Warto wymienić też wszystkie dokumenty, które są dowodami w sprawie. Mogą to być na przykład faktury VAT, umowy, korespondencja. Należy stworzyć listę załączników, a same załączniki koniecznie dołączyć do składanego pozwu. Pod pozwem musi znaleźć się czytelny podpis. Złożenie pozwu będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jej wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sporu, a także od wybranego rodzaju postępowania.