Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, może zdarzyć się tak, że będziesz miał problem z uzyskaniem zapłaty za produkt lub uświadczoną usługę w sposób polubowny. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę. 

Kiedy należy skierować sprawę do postępowania sądowego?

Sprawę należy skierować do postępowania sądowego w przypadku, gdy windykacja polubowna nie przyniosła oczekiwanych efektów w ciągu 90 dni lub dłużnik nie uznaje zobowiązania. Jako przedsiębiorca powinieneś także skierować sprawę do postępowania sądowego, jeśli sytuacja finansowa dłużnika pogarsza się, bądź długi są starsze niż rok. 

Należy także pamiętać, że żądanie, które jest dochodzone w pozwie musi być roszczeniem pieniężnym lub świadczeniem innych rzeczy zmiennych. Na dochodzenie danego roszczenia należy także mieć dowód, który przedstawiamy w sądzie. Do takich dowodów zaliczamy m.in. dokument urzędowy, który został sporządzony przez organ władzy publicznej lub inny organ państwowy. Może to być także rachunek, który został zaakceptowany przez dłużnika, np. faktura podpisana przez dłużnika lub inną osobę uprawnioną do odbioru. Do innych dowodów zaliczamy również wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, umowę bądź dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Co należy wiedzieć przed wszczęciem postępowania?

Jako wierzyciel musisz pamiętać, że zapłata należności może ulec przedawnieniu. Należności z tytułu sprzedaży ulegają przedawnieniu po dwóch latach. Z kolei należności z tytułu umów transportu przy przewozach krajowych ulegają przedawnieniu po roku od dnia realizacji usługi. 

Jeśli masz obawy przed wszczęciem postępowania ze względu na koszty sądowe lub konieczność poświęcenia dużej ilości czasu postępowanie , to pamiętaj, że zgodnie z prawem możesz od dłużnika żądać także zwrotu kosztów sądowych, a wierzyciel zazwyczaj nie musi uczestniczyć w rozprawach. 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest dokumentacja transakcji, czyli wyżej wspomniane umowy, zamówienia bądź faktury. Należy także przedstawić w sądzie dowody wydania towaru bądź wyświadczenia danej usługi oraz korespondencję przeprowadzaną z dłużnikiem poświadczającą próbę windykacji polubownej. Składając pozew należy także dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Zależna jest ona od wartości przedmiotu sporu. 

  • 0 zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł 
  • 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1500 zł
  • 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1500 do 4000 zł 
  • 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4000 zł do 7500 zł 
  • 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7500 zł do 10 000 zł
  • 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10 000 zł do 15 000 zł 
  • 1000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15 000 zł do 20 000 zł

Termin wydania i doręczenia nakazu zapłaty stronom jest zależny od liczby spraw, które aktualnie przeprowadzane są w danym sądzie. Trudno także jednoznacznie określić, ile będzie trwała sprawa w sądzie. Czas jej trwania zależny jest od wielu czynników (m.in. ile trzeba przeprowadzić dowodów bądź czy sprawa wymaga przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego).