Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu małżonków znajdujących się w trakcie lub po rozwodzie. Bez podpisanej intercyzy z pewnością dotknie on każdego rozwodnika. Proces ten jest emocjonalny, zazwyczaj dość burzliwy i rzadko kończy się optymistycznym rozwiązaniem dla obu stron, gdyż przeważnie jedna z nich czuje się pokrzywdzona i nie odczuwa sprawiedliwego podziału. Czy podział majątku można przeprowadzić sprawnie, aby zamknięcie spraw małżeńskich okazało się szybkie i mniej bolesne?

Dlaczego podział majątku wywołuje tyle emocji?

Po zawarciu małżeństwa dochodzi do wspólności majątkowej uregulowanej prawnie, która definiuje między innymi wspólną odpowiedzialność za finanse, osiąganie przychodów i zwiększenie oszczędności, jak i wspólne koszty utrzymania się. Wskutek działań zarobkowych powstaje tzw. majątek wspólny, niezależnie od wysokości zarobku czy formy zatrudnienia danej osoby. Podczas podziału majątku oboje małżonków będzie musiało spojrzeć na małżeństwo w sposób bardziej formalny, gdyż rola tego związku sprowadzi się do kwestii finansowych. Wiele osób właśnie to uczucie ocenia jako najbardziej niekomfortowe. Te chwile są najtrudniejsze dla osób, które mają za sobą kilkudziesięcioletni związek, wówczas rozmowa o sprawach tak przyziemnych, jak pieniądze lub inne dobra staje się bardzo nieprzyjemna. Warto jednak podejść do tej kwestii w profesjonalny sposób, gdyż podział majątku i tak będzie musiał nastąpić.

Warto dojść do porozumienia z drugą stroną

Podział majątku przebiega najsprawniej w przypadku małżeństw, które zdecydują się na porozumienie i wspólne podjęcie wszystkich decyzji jeszcze na etapie separacji. To rozwiązanie wybierane przeważnie przez osoby o podobnych poglądach, które rozstają się bez winy jakiejkolwiek strony, gdyż strona poszkodowana wówczas nie uznaje podziału majątku jako sposobu zemsty lub odwdzięczenia się za poniesione krzywdy. Podział majątku sporządza się u notariusza w formie pisemnej umowy, która ma moc prawną i w zasadzie całkowicie wyczerpuje temat. Największą zaletą takiego rozwiązania są niskie koszty (brak kosztów postępowania sądowego) oraz natychmiastowe wejście umowy w życie wraz z dniem jej podpisania.

Podział majątku a majątek osobisty jednego z małżonków

Warto wiedzieć, że do majątku wspólnego nie wlicza się wszystkich dóbr oraz funduszy. To tzw. majątek osobisty każdego z małżonków. W majątku osobistym rozróżniamy między innymi dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, spadki, przedmioty służące wyłącznie jednemu małżonkowi lub odszkodowania czy nagrody przyznawane osobiście konkretnej stronie.

Jak wygląda sądowy podział majątku przy rozwodzie?

Najdłuższą i zarazem najkosztowniejszą drogą do sprawiedliwego podziału majątku jest droga sądowa. W trakcie jej trwania obie strony są zmuszone do żmudnego udowadniania większych wydatków lub zarobków czy wkładania większych funduszy do wspólnej puli zgromadzonych oszczędności. Sprawa sądowa wiąże się także z przymusem powołania biegłych, którzy mają za zadanie obiektywnie oszacować aktualną wartość rynkową danych dóbr, np. nieruchomości, maszyn lub pojazdów czy wyposażenia wspólnego mieszkania. Warto tutaj także podkreślić fakt , że przeważnie efektem takich działań sądowych jest nierówny, lecz zarazem także sprawiedliwy podział majątku. Sąd weźmie pod uwagę wszelkie rozwiązania, które mogą usprawnić cały proces, np. zlicytowanie nieruchomości lub środków trwałych przy braku możliwości spłacenia jej części przez jednego z małżonków.