Często gdy dostarczony nam zostaje przez sąd odpis pozwu nie wiemy, co mamy zrobić. Wtedy właśnie udajemy się o pomoc do prawnika. Adwokat pomaga nam przygotować odpowiedź na doręczony nam pozew. Co powinno się znaleźć w odpowiedzi na pozew i jak ją skonstruować?

Gdy zostaje nam doręczony odpis pozwu nie mamy za wiele czasu na namysły. Należy wtedy działać jak najszybciej, ponieważ odpowiedź na pozew musimy wystosować przeważnie w ciągu czternastu dni. W momencie dostarczenia pozwu przez sąd osoba pozwana jest informowana o wyznaczonym terminie do złożenia odpowiedzi na pozew. 

 

Co powinno się znaleźć w odpowiedzi na pozew?

Tak jak każde pismo procesowe, odpowiedź na pozew powinien zawierać podstawowe elementy. Oto one:

 • oznaczenie sądu, do którego jest pismo skierowane,
 • imię i nazwisko – nazwy stron oraz ich pełnomocników i przedstawicieli,
 • oznaczenie pisma, czyli w jakiej sprawie wysyłamy dane pismo,
 • oświadczenia i odmowy,
 • konieczne jest również przedstawienie faktów, na których opieramy nasz wniosek lub wykazanie też dowodów na potwierdzenie każdego z faktów,
 • podpisy stron,
 • wymienienie załączników na samym końcu.

 

Bardzo ważną kwestią, o której należy pamiętać jest oznaczenie sygnatury sprawy, którą możemy znaleźć na pierwszej stronie doręczonego nam pisma. 

W odpowiedzi na pozew musimy się ustosunkować do żądań powoda oraz wypowiedzieć się na temat jego twierdzeń zawartych w pozwie. Należy też wykazać przedstawione fakty, które uznajemy oraz którym przeczymy. Na samym końcu przedstawić swoje twierdzenia dowody i twierdzenia, tak, aby sąd mógł się z nimi zapoznać.

 

Jakie możemy złożyć wnioski w odpowiedzi na pozew?

Gdy otrzymujemy pozew możemy przedstawić między innymi następujące wnioski:

 1. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 2. Wniosek o oddalenie powództwa – częściowe lub całkowite.
 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy pod naszą nieobecność.
 4. Wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej.

 

Bardzo istotne jest, aby pamiętać również o dacie sporządzenia wniosku, własnoręcznym podpisie i załącznikach.