Mianem mediacji określamy metodę rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i określeniu interesów oraz dojściu do porozumienia i kompromisu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje małżeńskie prywatne a sądowe

W kwestii mediacji należy przede wszystkim rozróżnić mediację prywatną a sądową. Mediacja małżeńska prywatna pełni taką samą funkcję jak ta sądowa, z tą różnicą, że jest ona dobrowolna, a nie nakazana przez sąd. Dodatkowo podczas mediacji prywatnej nie sporządza się protokołu i odbywa się ona na takich zasadach, jakie sobie życzy klient. Koszty mediacji sądowej są określone wg cennika zawartego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 30 listopada 2005 roku i wynoszą one kolejno 60 zł za pierwsze spotkanie i 25 zł za kolejne. Koszty mediacji prywatnej mogą się różnić w zależności od mediatora.

Mediacja przed czy w trakcie rozwodu?

Skierowanie na mediację sądową może się odbyć jedynie w trakcie sprawy sądowej ani przed, ani po niej. Jeżeli chcemy jednak przyspieszyć proces rozwodowy, warto udać się na mediację prywatną przed rozwodem. Należy jednak wiedzieć, że mediacja ma na celu zaprowadzenie zgody między stronami, co nie zawsze oznacza pojednanie i rezygnację z rozwodu. Mediator podczas swojej pracy stosuje elementy psychoterapii, jednak nie zastępuje on terapeuty, z którego pomocy korzysta się w terapiach małżeńskich. Mediacja służy przede wszystkim określeniu kwestii spornych, potrzeb oraz interesów obu stron, aby poprzez rozmowę dojść do porozumienia w tych aspektach.

Skrócenie sprawy rozwodowej

Często podczas rozpraw rozwodowych między małżonkami dochodzi do konfliktów i licznych dyskusji w takich kwestiach jak orzeczenie o winie, prawa opieki nad dzieckiem i podział majątku. W takiej sytuacji sąd może skierować małżeństwo na mediację, jednak brak porozumienia znacznie opóźnia orzeczenie wyroku. Jeśli stronom zależy na szybkim i bezkonfliktowym procesie rozwodowym, warto udać się na mediację jeszcze przed złożeniem pozwu. Podczas mediacji porusza się wszelkie kwestie sporne i ustala się rozwiązanie pasujące obu stronom, z uwzględnieniem dobra dzieci, jeśli takowe występują w małżeństwie. Dzięki temu sądowi dostarcza się pełne porozumienie, które znacznie przyspiesza sam proces oraz zmniejsza koszty sprawy rozwodowej.

Ustalenie opieki rodzicielskiej

Mediacja w małżeństwie jest szczególnie istotna, gdy rozwód dotyczy także ustaleń co do opieki nad małoletnimi dziećmi stron. Jak dobrze wiadomo , rozwód to trudne przeżycie dla każdego dziecka, które stawiane jest w nowej, nieznanej mu dotąd sytuacji. Przedmiotem rozmów w trakcie mediacji może być także funkcjonowanie dziecka w trakcie rozwodu rodziców i po rozwodzie oraz takie kwestie jak spędzanie świąt lub wyjazdy na wakacje z dzieckiem. Część ustaleń, mających znaczenie dla sądu, dotyczy sposobu kontaktu rodziców nad małoletnimi dziećmi oraz władzy rodzicielskiej. Ustalenie tego przed rozwodem znacznie skróci proces oraz zaoszczędzi dziecku stresu związanego z ewentualnymi nieporozumieniami na tym tle.