Nie jest tajemnicą, że postępowanie sądowe wiąże się z pewnymi kosztami. Kwestie dotyczące uiszczania opłat, ich wysokości oraz zwrotu reguluje ustawa 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym artykule poruszane zostaną zagadnienia dotyczące opłat sądowych , czyli ich wysokości oraz sposobu uiszczania.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – kto je ponosi?

Sprawy cywilne wiążą się z pewnymi kosztami, jednak kto je ponosi? Koszty w postępowaniu cywilnym spornym ponosi przegrana strona. Zwrot kosztów stronie wygranej (na jego żądanie) reguluje art. 98 kodeksu postępowania cywilnego. Do kosztów postępowania cywilnego zaliczane są przede wszystkim koszty poniesione przez stronę wygraną osobiście, reprezentację adwokata i jego wynagrodzenie, wysokość kosztów stawiennictwa strony, utraconego zarobku, koszty biegłego oraz mediacji, jeżeli takowa była prowadzona.

Rodzaje opłat sądowych

Pierwszym rodzajem opłat sądowych jest opłata stała, którą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata stała może się różnić – wynosi ona minimalnie 30 zł, a maksymalnie 10 tys. Katalog opłat stałych dostępny jest art. 22-76 ustawy z 2005 roku.

Przykładowe opłaty

  • skarga na czynności komornika – 50 zł

  • pozew o rozwód – 600 zł

  • pozew o ochronę dóbr osobistych – opłata 600 zł

  • pozew w sprawie o naruszenie posiadania – 200 zł

  • pozew w sprawie o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki – 5.tys. zł

Wyróżniamy także opłatę stosunkową, którą uiszcza się w sprawach majątkowych. Jej wysokość zależna jest od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia i wynosi ona 5%. Jeśli w momencie wszczęcia sprawy wartość przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia nie jest znana, określa się opłatę tymczasową. Zazwyczaj mieści się ona w granicach od 30 zł do 2000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 000 zł.

Trzecim rodzajem jest opłata podstawowa i pobiera się ją w sprawach, gdzie przepisy nie określają opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Jej wysokość zależna jest od rodzaju sprawy i nie może być niższa niż 30 zł.

Jak uiszcza się koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Istnieje kilka sposobów uiszczania opłaty sądowej. Pierwszym z nich są znaki opłaty sądowej – umieszcza się je na piśmie, które składa się w sądzie. Znaki mają określone wartości i można je zakupić w kasie sądowej. Inną metodą jest uiszczenie opłaty w kasie sądowej. Koszty sądowe można także pokryć poprzez przelew na konto bankowe – numer podany jest zazwyczaj na stronie internetowej sądu. W tytule przelewu należy zawrzeć numer wydziału, do którego kierowane jest pismo, rodzaj sprawy oraz określić tę stronę postępowania, która opłaca sprawę. W takim przypadku do pozwu należy załączyć potwierdzenie przelewu.