Każdy z nas może kiedyś zostać ofiarą przestępstwa. Wtedy zgłaszamy takie zdarzenie  na policję lub do prokuratury. Jakie są zatem prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? 

Kim jest osoba pokrzywdzona?

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, której dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. O tym, kto w danym momencie staje się osobą pokrzywdzoną, decyduje przepis z prawa karnego, materialnego. Natomiast gdy osoba pokrzywdzona jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do tego. 

 

Prawa osoby pokrzywdzonej

  1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym może działać we własnym imieniu oraz zgodnie z własnym interesem.

 

  1. Pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub też dochodzenia.

 

  1. Jeśli pokrzywdzony złoży wniosek o ściganie sprawców, obowiązek ścigania obowiązuje również innych wymienionych w złożonym wniosku. 

 

  1. Jeśli pokrzywdzony nie może stawić się na przesłuchanie z powodu jego choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można go przesłuchać w miejscu jego pobytu. 

 

  1. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma obowiązek doręczyć pokrzywdzonemu odpis postanowienia o dopuszczeniu dowodów.

 

  1. Pokrzywdzony ma prawo wnieść zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia, naruszające jego prawa.