Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, jest ono uznane za podstawę prawa prywatnego i znajduje również wiele zastosowań w codziennym życiu. Kodeks cywilny jest to akt normatywny, w którym znajdziemy regulacje dotyczące stosunków cywilnoprawnych między równouprawnionymi podmiotami. Stosunki te w przeważającej mierze dotyczą spraw majątkowych i gospodarczych. Kodeks cywilny reguluje sprawy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Cechami charakterystycznymi dla prawa cywilnego są: 

 • autonomiczność podmiotów prawnych ,
 • brak organu publicznego kształtującego pozycję stosunku prawnego, 
 • stosunki majątkowe i niemajątkowe,
 • równorzędność pozycji stron.

 

Jakimi sprawami zajmuje się prawo cywilne?

Prawo cywilne ma wiele odnóg, tymi odnogami są:

 • Prawo rodzinne — obejmuje prawo małżeńskie, pokrewieństwa, opieki i kurateli,
 • Prawo pracy — obejmuje regulacje w zakresie pracy,
 • Prawo rzeczowe — obejmuje regulacje prawa własności i innych praw rzeczowych,
 • Prawo spadkowe — obejmuje regulacje spadku po śmierci osoby fizycznej,
 • Prawo dóbr materialnych — obejmuje problematykę prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 • Prawo handlowe — reguluje stosunki międzyhandlowe, relacje spółek,
 • Prawo rolne — regulacja dotycząca organizacji rynków rolnych.\

 

Jak napisać pozew cywilny?

Pozew jest pismem wszczynającym sprawę cywilną. Pozew cywilny zawsze ma formę pisemną. Taki pozew w formie pisemnej należy składać do sądu, zachowując formalną treść dokumentu. Kodeks cywilny nakłada na pozwy wymogi formalne, a tymi wymogami są:

 1. Imię i nazwisko lub nazwa strony,
 2. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 3. Oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew),
 4. Roszczenia — napisanie sprecyzowanych żądań od zawinionego,
 5. Dowody na poparcie swoich żądań ,
 6. Odręczny podpis strony,
 7. Załączniki.

Wszystkie wymienione powyżej elementy są bardzo ważne, ale pozew wszczynający postępowanie cywilne powinien również zawierać:

 1. Opis sprawy i uzasadnienie żądania,
 2. Wartość przedmiotu sporu,
 3. Pełnomocnictwo — jeśli osobiście nie składamy pozwu lub jest to pozew zbiorowy,
 4. Odpisy dla sądu i dla obu stron. 

Zanim całej sprawie zostanie nadany bieg, każdy pozew jest sprawdzany pod względem formalnym. Wiele osób samodzielnie nie jest w stanie lub nie chce takiego pozwu złożyć bądź też nie ma odpowiedniej wiedzy, stąd decyduje się na pomoc prawnika.