Rozwód to trudny proces, który może wywołać wiele emocji i stresu. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie liczba formalnych rozstań rośnie, stąd coraz więcej osób zadaje sobie pytanie dotyczące tego, jak przebiega takie postępowanie rozwodowe. Jesteś w tej grupie? W niniejszym artykule odpowiemy na to pytanie, analizując każdy etap rozwodu.

Etap 1. Wniesienie pozwu o rozwód

Pierwszym krokiem w postępowaniu rozwodowym jest wniesienie pozwu o rozwód do sądu. Pozew może złożyć jedno z małżonków, a jego treść powinna zawierać informacje na temat przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego oraz ewentualnych żądań stron, takich jak podział majątku czy ustalenie kontaktów z dziećmi. Na tym etapie warto już skonsultować się z prawnikiem, takim jak adwokat z Krakowa od rozwodów, aby upewnić się, że pozew został prawidłowo sformułowany. Należy przy tym również pamiętać, że złożenie pozwu wiąże się z uiszczeniem opłaty za wniesienie sprawy rozwodowej do Sądu Okręgowego.

Następnym etapem postępowania jest najczęściej odpowiedź pozwanego na złożony pozew. W przypadku gdy pozew składa jeden z małżonków, ten drugi co do zasady w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu, może ustosunkować się do pisma. Tak samo, jak powód pozwany ma prawo odnieść się do kwestii wskazania winnego rozpadu małżeństwa, podziału majątku, wykonywania władzy rodzicielskiej czy też kwestii alimentów.

Etap 2. Przygotowanie do rozprawy

Po wniesieniu pozwu o rozwód sąd ustala termin pierwszej rozprawy. Przed jej rozpoczęciem strony powinny zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak akty małżeństwa, urodzenia dzieci czy umowy majątkowe. Równie ważne jest zgromadzenie materiału dowodowego, który może przesądzić o winie jednego z małżonków.

Etap 3. Rozprawa sądowa

Rozprawa sądowa to etap, w którego czasie małżonkowie przedstawiają swoje argumenty i dowody w sprawie rozwodowej. Sędzia nie tylko zadaje pytania stronom, ale także ewentualnym świadkom oraz biegłym. Dalszy przebieg każdej rozprawy zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz postawy stron. Zdarza się, że sąd orzeka rozwód już na pierwszej rozprawie, o ile małżonkowie doszli do porozumienia, że sąd ma nie orzekać o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego czy też o wysokości alimentów i sprawowania opieki nad dziećmi. W przeciwnym razie rozpraw może być więcej, w szczególności w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia przez sąd, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Co ciekawe, w trakcie postępowania rozwodowego sąd może skierować strony na mediację w sytuacji, gdy ma wątpliwości co do trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego. Mediacja to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, polegająca na próbie wypracowania porozumienia między stronami za pomocą neutralnego mediatora. Jeśli mediacja zakończy się sukcesem i strony dojdą do porozumienia, sąd może wydać orzeczenie rozwodowe bez konieczności dalszego prowadzenia postępowania dowodowego, z wyjątkiem dopuszczenia dowodu z przesłuchania stron.

Etap 4. Wyrok rozwodowy

Ostatnim etapem postępowania rozwodowego jest wydanie przez sąd wyroku rozwodowego. Wyrok może być orzeczeniem o rozwodzie bez orzekania o winie, co oznacza, że sąd nie wskazuje, która ze stron jest odpowiedzialna za rozkład pożycia małżeńskiego, ale może też zawierać orzeczenie o winie jednej lub obu stron. W każdej sytuacji reguluje także kwestie związane z opieką nad dziećmi, alimentami a wyjątkowo również podziałem majątku wspólnego w sytuacji, gdy nie ma sporu co do jego podziału i jest on stosunkowo niewielki, ponieważ co do zasady majątek wspólny dzieli się po orzeczeniu rozwodu w osobnym postępowaniu. W przypadku niezadowolenia z wyroku rozwodowego strony mają prawo do złożenia apelacji.