Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jeśli lokator staje się problematyczny, właściciel lokalu może wypowiedzieć mu umowę i to bez zachowania terminu wypowiedzenia. W następnej kolejności zaś, jeśli ów lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, ma on prawo starać się o jego eksmisję. Jednak usunięcie z lokalu uciążliwego najemcy możliwe jest jedynie na mocy wyroku sądu, a wykonane może być tylko przez komornika sądowego. Nie można więc zakładać, że w razie kłopotów z lokatorem pomocą będzie mogła służyć nam policja.

W jakich sytuacjach można pozbyć się lokatora?

Pierwszym powodem do wymówienia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, a w razie potrzeby – wniesienia o eksmisję – jest rażące lub uporczywe lekceważenie porządku domowego, czyli utrudnianie w sposób znaczący korzystania z lokali innym lokatorom lub właścicielom pozostałych mieszkań. W takiej sytuacji o usunięcie lokatora może wnieść nie tylko właściciel danego lokalu, ale też inny lokator czy właściciel mieszkania znajdującego się w tym budynku. Oczywiście jednak, by eksmisja mogła mieć miejsce, nieodpowiednie zachowanie najemcy musi trwać przez dłuższy czas oraz być powodowane złą wolą.

Właściciel zajmowanego mieszkania może zakończyć stosunek najmu w trybie natychmiastowym również z innych przyczyn. Prawo to przysługuje, gdy najemca powoduje szkody w lokalu, używa go niezgodnie z przeznaczeniem lub sprzecznie z umową, niszczy mienie, które służyć ma wszystkim mieszkańcom budynku. Powodem do wymówienia umowy w tym trybie może być także zwłoka z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności. W takim jednak przypadku wynajmujący przed rozwiązaniem stosunku prawnego powinien uprzedzić najemcę o swoim zamiarze na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Sposoby na pozbycie się lokatora

Zaleca się, by wypowiedzenie umowy we wskazanych wyżej przypadkach miało charakter pisemny i określało powód wcześniejszego rozwiązania stosunku prawnego. Jeśli lokator, mimo otrzymania oświadczenia o zakończeniu stosunku najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, nie chce opuścić lokalu, można wnieść roszczenie o eksmisję. Pozew o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W takim wypadku sąd nakaże usunięcie najemcy, a na jego żądanie sprawdzi, czy eksmitowany ma prawo do lokalu socjalnego. Jeśli uzna, że pozwanemu przysługuje takie prawo, nakaże wstrzymanie eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Stąd problem z uciążliwym lokatorem może znacznie się przedłużyć. Dlatego też by chronić się przed problemem z najemcami, którzy nie chcą opuścić zajmowanego mieszkania, warto spisać umowę tzw. najmu okazjonalnego.