Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jeśli lokator staje się problematyczny, właściciel lokalu może wypowiedzieć mu umowę i to bez zachowania terminu wypowiedzenia. W następnej kolejności zaś, jeśli ów lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, ma on prawo starać się o jego eksmisję. Jednak usunięcie z lokalu uciążliwego najemcy możliwe jest jedynie na mocy wyroku sądu, a wykonane może być tylko przez komornika sądowego. Nie można więc zakładać, że w razie kłopotów z lokatorem pomocą będzie mogła służyć nam policja.

W jakich sytuacjach można pozbyć się lokatora?

Pierwszym powodem do wymówienia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, a w razie potrzeby – wniesienia o eksmisję – jest rażące lub uporczywe lekceważenie porządku domowego, czyli utrudnianie w sposób znaczący korzystania z lokali innym lokatorom lub właścicielom pozostałych mieszkań. W takiej sytuacji o usunięcie lokatora może wnieść nie tylko właściciel danego lokalu, ale też inny lokator czy właściciel mieszkania znajdującego się w tym budynku. Oczywiście jednak, by eksmisja mogła mieć miejsce, nieodpowiednie zachowanie najemcy musi trwać przez dłuższy czas oraz być powodowane złą wolą.

Właściciel zajmowanego mieszkania może zakończyć stosunek najmu w trybie natychmiastowym również z innych przyczyn. Prawo to przysługuje, gdy najemca powoduje szkody w lokalu, używa go niezgodnie z przeznaczeniem lub sprzecznie z umową, niszczy mienie, które służyć ma wszystkim mieszkańcom budynku. Powodem do wymówienia umowy w tym trybie może być także zwłoka z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności. W takim jednak przypadku wynajmujący przed rozwiązaniem stosunku prawnego powinien uprzedzić najemcę o swoim zamiarze na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Sposoby na pozbycie się lokatora

Zaleca się, by wypowiedzenie umowy we wskazanych wyżej przypadkach miało charakter pisemny i określało powód wcześniejszego rozwiązania stosunku prawnego. Jeśli lokator, mimo otrzymania oświadczenia o zakończeniu stosunku najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, nie chce opuścić lokalu, można wnieść roszczenie o eksmisję. Pozew o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W takim wypadku sąd nakaże usunięcie najemcy, a na jego żądanie sprawdzi, czy eksmitowany ma prawo do lokalu socjalnego. Jeśli uzna , że pozwanemu przysługuje takie prawo, nakaże wstrzymanie eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Stąd problem z uciążliwym lokatorem może znacznie się przedłużyć. Dlatego też by chronić się przed problemem z najemcami, którzy nie chcą opuścić zajmowanego mieszkania, warto spisać umowę tzw. najmu okazjonalnego.