Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności i obowiązków rejestracyjnych. Warto pamiętać, że dla niektórych podmiotów i wybranych form działalności, podstawą staje się uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kto podlega wpisowi do KRS i czym tak właściwie jest Krajowy Rejestr Sądowy? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na podstawowe pytania związane z tym zagadnieniem.

Krajowy Rejestr Sądowy – definicja

Krajowy Rejestr Sądowy, również zwany jako KRS, prowadzi rejestr przedsiębiorców i przyjmuje się, że ujawnione w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli podane informacje nie są prawdziwe, przedsiębiorcy może grozić sankcja z tego tytułu. Z tego względu na właścicieli firm i spółek nakłada się obowiązek kontrolowania wpisów, które dotyczą ich działalności. W razie zauważenia jakiejkolwiek nieścisłości należy natychmiast reagować, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Kto podlega wpisowi do KRS?

  • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, europejskie,
  • spółdzielnie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne,
  • instytuty badawcze,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i reasekuracji wzajemnej,
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
  • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,
  • instytucje gospodarki budżetowej.

Jakie informacje można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Wśród podstawowych danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym można znaleźć rejestr przedsiębiorców , stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także dłużników niewypłacalnych. Ponadto w KRS widnieją również informacje o zaległościach podatkowych i celnych oraz wobec ZUS, a także o wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Są to bardzo przydatne informacje, gdyż dają jasny dowód na to, że prowadzenie interesów gospodarczych z danym podmiotem może być ryzykowne i nieopłacalne.

Jakie funkcje spełnia Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy spełnia dwie główne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja informacyjna, dzięki której można zapoznać się ze sposobem reprezentacji danego podmiotu, adresem, informacjami o wspólnikach czy ustalić wysokość kapitału zakładowego. Natomiast drugą jest funkcja legislacyjna, mająca na celu, jak sama nazwa wskazuje, legalizowanie działalności niektórych podmiotów poprzez przyznanie im osobowości prawnej.

Kto ma prawo do przeglądania akt rejestrowych zawartych w KRS?

W świetle przepisów każdy ma prawo do przeglądania akt rejestrowych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wśród katalogów dokumentów, które można zobaczyć, znajdują się akty założycielskie, uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, uchwały o powołaniu i odwołaniu członków spółek, roczne sprawozdania finansowe, dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto również wiedzieć, że każda zainteresowana osoba ma prawo otrzymać poświadczone kopie wymienionych dokumentów.