Pozew o rozwód może wnieść każdy z małżonków. Większość małżeństw przechodzi przez proces rozwodowy po raz pierwszy, dlatego związane z tym formalności mogą stanowić pewną trudność dla obu stron. 


Czym jest pozew o rozwód?

Już na samym początku należy zaznaczyć, że pozew to pismo procesowe, które musi zawierać pewne obowiązkowe elementy. Do tych elementów należy między innymi odręczny podpis małżonka lub pełnomocnika składającego pozew. Należy także zawrzeć imiona i nazwiska małżonków oraz podać przyczynę złożenia pozwu. Konieczne jest także wyraźne wskazanie sądu, do którego kierowany jest pozew oraz dołączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z opłaty sądowej – wtedy należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty oraz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.


Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli składamy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy wskazać o czyjej winie chcemy orzec (małżonka lub obojga małżonków) oraz uzasadnić ten wniosek powołując się na fakty z małżeństwa. W pozwie należy opisać cały przebieg małżeństwa oraz wskazać kiedy i dlaczego nastąpił jego rozpad. Dodatkowo należy wskazać, że nie istnieje żadna okoliczność uniemożliwiająca orzeczenia rozwodu i poprzeć swoje stanowisko dowodami, np. w  postaci zeznań świadków lub zdjęć.

Jeśli małżonkowie mają wspólnie nieletnie dzieci, to w pozwie należy wskazać jakiego podziału opieki żądamy oraz wysokość alimentów. Wnosząc pozew o rozwód z orzeczeniem o winie sąd wskaże stronę odpowiedzialną za rozpad małżeństwa (mogą to być obie strony). Można jednak wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie i wtedy sąd nie wskaże żadnej strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że pozew z orzekaniem o winie może spowodować, że sam rozwód będzie trwał dłużej niż ten bez orzekania o winie, który zazwyczaj kończy się na jednej rozprawie. 

Istotne elementy pozwu

  • Uzasadnienie – pozew o rozwód powinien zawierać uzasadnienie jego rozpadu. Należy napisać kiedy oraz z jakiego powodu doszło do zupełnego i trwałego rozkładu więzi między małżonkami. Należy wykazać rozpad więzi nie tylko emocjonalnej, ale także fizycznej i ekonomicznej. Swoje uzasadnienie należy poprzeć dowodami. 
  • Korzystanie z mieszkania, domu – jeżeli obaj małżonkowie są w posiadaniu wspólnego domu lub mieszkania, w pozwie należy zawrzeć wniosek regulujący sposób korzystania z nieruchomości w trakcie oraz po samym rozwodzie. 
  • Podział majątku – oprócz podziału nieruchomości należy także dokonać podziału majątku w osobnym wniosku. 


Niezbędne dokumenty

  • pozew o rozwód w oryginale i odpisie dla strony przeciwnej,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • akty urodzenia niepełnoletnich dzieci pochodzących z tego małżeństwa ,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej,
  • zaświadczenie o zarobkach małżonków,
  • inne dokumenty na poparcie argumentów przedstawionych w pozwie.