Fundusz alimentacyjny powstał, by pomóc osobom, które nie otrzymują zasądzonych na dzieci alimentów pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalegającego z alimentami. O tym, komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz w jaki sposób je uzyskać, przeczytasz w poniższym artykule. 

Czym są alimenty i fundusz alimentacyjny?

Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenia, zazwyczaj na rzecz członków rodziny. Alimenty polegają na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. O alimentach najczęściej mówi się w kontekście świadczeń jednego z rodziców na dziecko, w celu zaspokojenia jego podstawowych potrzeb.

Z kolei fundusz alimentacyjny przeznaczony jest do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia, a przeprowadzona egzekucja komornicza nie przyniosła pożądanego efektu. Fundusz alimentacyjny został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują dzieciom, które mają zasądzone od jednego z rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), a ich egzekucja nie przyniosła oczekiwanych efektów. Alimenty z funduszu przysługują także w sytuacji, gdy nie przekroczono ustalonego kryterium dochodu. Obecnie wynosi ono 900 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. 

Z kolei alimenty z funduszu nie przysługują, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, egzekucja alimentów okazała się skuteczna, osoba uprawniona do alimentów zawarła związek małżeński bądź osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej. Alimenty nie przysługują także osobie, która ukończyła 18. rok życia i nie uczy się. Osobie podejmującej dalszą naukę po 18 r.ż. przysługują alimenty do 25 r.ż.

Jak uzyskać alimenty?

Aby uzyskać alimenty, rodzic w imieniu dziecka musi złożyć odpowiedni wniosek do Funduszu Alimentacyjnego do gminy. Do wniosku należy także dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
  • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie; 
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji; 
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu ustanawiającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, lub ugody zawartej przed mediatorem;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły, lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
  • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną.